พิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย | The Largest Mailbox | พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง

พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง  เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยเก่า หนังสือพิมพ์ประวัติความเป็นมา และบอร์ดแสดงแหล่งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอเบตง หากขึ้นไปชั้น 3 ซึ่งเป็นหอคอย สามารถมองเห็นเบตงได้ทั้งเมือง ตั้งอยู่ที่ บริเวณเทศบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

The Largest Mailbox, originally located at the intersection of the clock tower in the center of Betong. It was built in B.E. 2467 before World War II. Presently, the new bigger mailbox was built at Community Hall. It is a selfie point that should not be missed located at 335 Sukyang Road, Betong Sub-district, Betong District, Yala Province.