ท่องเที่ยวชุมชนลานข่อย – Lan Khoi Community Tourism

ท่องเที่ยวชุมชนลานข่อย
ท่องเที่ยวชุมชนลานข่อย เป็นการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชนลานข่อย เน้นการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน และการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิต
Lan Khoi Community Tourism is an element of tourism operated by the Lan Khoi community, emphasizing entertainment travel, engaging in activities with the community, exchanging experiences, and discovering local customs.

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโหลีะหาร Ban Loh Han Tourism Community 楼喊社区旅游

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโหลีะหาร Ban Loh Han Tourism Communi …

ท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอตะโหมด Travel by Tamot district community 达莫县社区旅游

ท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอตะโหมด Travel by Tamot district …

วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด Sufficiency Economy Community Enterprise, Rakthinkert Group 充足经济社区企业“保护出生地集团”

วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด Suffic …

ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก Travel by Koh Mak Sub-district Community 麦岛镇社区旅游

ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก Travel by Koh Mak Sub-di …

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเกาะเสือ Ecotourism Ban Ko Suea 版虎岛生态旅游

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเกาะเสือ Ecotourism Ban Ko Su …