ท่องเที่ยวชุมชนลานข่อย – Lan Khoi Community Tourism

ท่องเที่ยวชุมชนลานข่อย
ท่องเที่ยวชุมชนลานข่อย เป็นการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชนลานข่อย เน้นการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน และการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิต
Lan Khoi Community Tourism is an element of tourism operated by the Lan Khoi community, emphasizing entertainment travel, engaging in activities with the community, exchanging experiences, and discovering local customs.

วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด Sufficiency Economy Community Enterprise, Rakthinkert Group 充足经济社区企业“保护出生地集团”

วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด Suffic … Read more