จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดวิหารเบิก

จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดวิหารเบิก

จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดวิหารเบิก เขียนเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญ รูปเรือนแก้ว

พระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว – Phra Mah That Khain Bang Kao

พระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว
พระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว เป็นปูชนียสถานที่ล้ำค่า เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง

ทะเลงามไม้บาน ล้านบัวแดง

ทะเลงามไม้บาน ล้านบัวแดง
อุทยานนกน้ำทะเลน้อย ทะเลสาบน้ำจืดผืนน้ำอันกว้างไกล เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพื้นที่ชุ่ม

แหล่งท่องเที่ยวเกษตรธรรมชาติ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งท่องเที่ยวเกษตรธรรมชาติ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
อำเภอบางแก้ว เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ส่วนหนึ่งติดกับชายทะเล มีแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ คือ ศูนย์ศิลปหัตถกรรมหนังตะลุง มีบรมครูอิ่ม จันทร์ชุม เป็นผู้ถ่ายทอดวิชา มีศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว ฟาร์มตัวอย่างแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ แก่งหูแร่ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน
Bang Kaew District is the smallest district in Phatthalung. There are some locations near the sea. There are recognized art and cultural tourism destinations, such as the Nang Talung Handicraft Center, where Master Im Chanchum teaches. There is the Bang Kaew Natural Agriculture Learning Center, which is the model farm in the royal initiative. There is also a natural attraction called Kaeng Hu Rae, which is popular with tourists.

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย – Thale Noi

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
ทะเลน้อย หรืออุทยานนกน้ำทะเลน้อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งทะเลสาบน้ำจืด ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช และ สัตว์ป่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น บัว ,กระจูดหนู, กง,ผักตบชวา สัตว์ป่านกน้ำหลากหลายสายพันธุ์ และ ควายน้ำพื้นที่ทะเลน้อย” เป็นมรดกโลกทางการเกษตร แห่งแรกของไทย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนของทุกๆปี จะเป็นช่วงที่ดีสำหรับการชมนกในทะเลน้อย พบว่ามีนกนานาชนิดหลากหลายทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่น นับหมื่นแสนมารวมตัวกัน อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ “ทะเลน้อย”
Thale Noi, also known as Thale Noi National Park, is Thailand’s first wildlife sanctuary and a non-hunting area in the Khuan Khanun District of Phatthalung. It is a source of freshwater lakes that are home to a variety of flora and species, including lotus, Krajood-Noo, Kong, common water hyacinth, wild animals, water birds, and Thale Noi water buffaloes, and is Thailand’s first Agricultural World Heritage Site. Every year from February through April, it is a fantastic period for bird watching in Thale Noi, where hundreds of birds, both migratory and resident, converge, which is another marvel in “Thale Noi.”

แนวเทือกทิวเขาบรรทัด – Khao Banthat Range

แนวเทือกทิวเขาบรรทัด
แนวเทือกทิวเขาบรรทัด เขาเจ็ดยอด, เขาหลัก, เขาร้อน, ตะลอนเที่ยวน้ำตก แลนก ชมสวน บ่อน้ำร้อนบ้านสวนหมาก ซึ่งเป็นน้ำบ่อร้อนที่ผุดกลางลำคลอง เป็นแหล่งท่องเที่ยว อาบน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ
Khao Banthat Range, Khao Jed Yod, Khao Lak, and Khao Lon; touring waterfalls; observing birds; going to gardens; and spending time at Ban Suan Mak Hot Springs, and a hot spring that appears in the middle of a canal where you can take a hot bath there for your health.

ท่องเที่ยวชุมชนลานข่อย – Lan Khoi Community Tourism

ท่องเที่ยวชุมชนลานข่อย
ท่องเที่ยวชุมชนลานข่อย เป็นการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชนลานข่อย เน้นการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน และการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิต
Lan Khoi Community Tourism is an element of tourism operated by the Lan Khoi community, emphasizing entertainment travel, engaging in activities with the community, exchanging experiences, and discovering local customs.

โนราโรงครู – Nora Rongkru

โนราโรงครู
โนราโรงครู ประเพณีวัฒนธรรมแห่งความเชื่อ ความศรัทธาของลูกหลานโนรา ที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน งานพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของคนใต้ที่ต้องอนุรักษ์ไปชั่วลูกชั่วหลาน กิจกรรมไหว้ครู หรือไหว้ตายายโนรา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ แสดงถึงความกตัญญู -พิธีแก้เหมย (แก้บน) -พิธีครอบเทริด หรือผูกผ้าใหญ่ หรือแต่งพอก ให้กับโนรารุ่นใหม่
Nora Rongkru, the local traditions believe, passed down the faith of Nora’s descendants through generations, which is the sacred ritual of the southern people that must be protected. Wai Kru activities include paying Great Grand Nora, the ancestor who demonstrates thanks, doing the Kae-Mei ritual, adorning a tiara rite, or performing Pook Pha Yai or Tang Pok for the new Noras.

มโนราห์ – Manohra

มโนราห์

มโนราห์ หรือ โนรา เป็นศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ โดยเชื่อกันว่าโนราเกิดขึ้นครั้งแรกที่ หัวเมืองพัทลุง ปัจจุบันคือ ตำบลบางแก้ว จังหวัดพัทลุง นั่นเอง จากนั้นแพร่ขยายไปยังหัวเมืองอื่นๆของภาคใต้
Manohra or Nora is a traditional southern art. It’s believed that Nora at first originated in Phatthalung, which is currently known as Bang Kaew Sub-district, Phatthalung. Then, it spread to other Southern districts.