นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว Recreation and Attractions

1.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิ …

ห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า – Mall or Shopping Center

บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า หม …