Satun Wonderland สตูล ดินแดนมหัศจรรย์

Satun Wonderland สตูล ดินแดนมหัศจรรย์ เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ผู้ปกปักรักษาน่านฟ้า ผืนน้ำ มหาสมุทร สุดอัศจรรย์ เรื่องราว เล่า ขาน ตำนาน มี…แผ่นหิน ฟอสซิล ที่นี่ ห้าร้อยล้านปี มีซากดึกดำบรรพ์ หมู่เกาะทะเลหาดสวรรค์ “มหัศจรรย์ สันหลังมังกร” เกิดเป็นป่า เขา นา ถ้ำ น้ำตก มรดก ล่ำค่า มหาศาล วัฒนธรรม โดดเด่น เป็นตำนาน เล่าขาน เมืองพระสมุทรเทวา “ที่นี่สตูล…มหัศจรรย์เมืองไทย” สวย สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ดุจสวรรค์บนดินถิ่นสตูล City of Phra Samut Deva, the preserver of the sky, …

Continue reading

Share

ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา Historical

  ความเป็นมา สงขลา  เป็นเมืองท่าที่สำคัญเมืองหนึ่ง ตัง้ อยู่ทาง ฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย ตัง้ แต่สมัยโบราณ มีชุมชนโบราณและ เมืองเก่าแก่หลายเมือง มีศิลปโบราณวัตถุ โบราณสถานขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา การละเล่นพืน้ เมือง ศิลปพืน้ เมืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ปัจจุบันปรากฏว่า มีร่องรอยหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีอายุเก่าแก่กว่าสมัยอยุธยา เช่น บริเวณอำเภอสทิงพระได้พบซากอาคารสถาปัตยกรรม ประติมากรรม เช่น พระโพธิสัตว์ เทวรูปที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาพุทธลัทธิมหายานและศาสนาพราหมณ์ มีอายุในศตวรรษ ที่ 13 เช่นกันแสดงให้เห็นว่าในเขตอำเภอดังกล่าวเป็นเมืองโบราณปรากฏชื่อในจดหมายจดหมายเหตุจีนของหลวงจีนอีซิ้ง “เซโลถิง” ซึ่งอาจตรงกับคำว่า “สทิงพระ” ก็เป็นได้ ซึ่งอยู่ในสมัยที่ นักโบราณคีดเรียกว่า “ศรีวิชัย” ต่อมา สงขลาได้ปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่ง กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893 เป็นเมืองประเทศราชในจำนวน 16 เมือง ที่ตัง้ …

Continue reading

Share

Songkhla Old Town

Songkhla Old Town ส ง ข ล า จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าค้าขายชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ เป็นเมืองเก่าแก่แต่โบราณ ที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนคนแต่แรก เ มื อ ง ส ง ข ล า เดิมคนไทยเรียกว่า “เ มื อ ง ส ทิ ง” สันนิษฐานว่า ชื่อ “เมืองสงขลา” น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “สิงหลา” ที่แปลว่าเมืองสิงห์ อันเป็นชื่อ ที่พ่อค้าชาวเปอร์เซียอินเดียใช้เรียกในอดีต เนื่องจากได้แล่นเรือเข้ามาในทะเลสาบสงขลา เห็นเกาะหนู-เกาะแมวจากระยะไกลๆ มีลักษณะคล้ายสิงห์ 2 ตัว หมอบตรงปากอ่าวทางเข้าเมืองจึงตั้งชื่อเมืองตามนั้น หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งกล่าวว่า คำว่า “สงขลา” นั้นมาจาก “สิงขร” …

Continue reading

Share

วัดเอกเชิงแส Ake Chueng Sae Temple

วัดเอกเชิงแส Ake Chueng Sae Temple ตั้งอยู่ที่บ้านเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาเดิมชื่อ “วัดเอก” เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา บริเวณวัดร่มรื่นด้วยพรรณไม้ ในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูชนียวัตถุ คือ “หลวงพ่อเดิม” ซึ่งชาวบ้านเคารพ ศรัทธา นิยมมากราบไหว้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ มีรอยพระพุทธบาทจำลองเป็นไม้แกะสลัก กว้าง ๐.๘ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร และที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำคัญอีกแห่งของจังหวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๑๐๐ การเดินทาง จากหน้าที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ใช้ถนนสาย อบจ. สงขลา ๑๐๕๙ ประมาณ ๒ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่วัด

Continue reading

Share

วั ด จ ะ ทิ้ ง พ ร ะ

วั ด จ ะ ทิ้ ง พ ร ะ อยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลจะทิ้งพระ เดิมเรียกว่า “วัดสทิงพระ” สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๕๔๒ โบราณสถานภายในวัดเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัย เช่น เจดีย์พระมหาธาตุ สูง ๒๐ เมตร หอระฆังโบราณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติที่ยังสมบูรณ์มาก ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี วัดจะมีงานสมโภชพระพุทธไสยาสน์ และพระเจดีย์ การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ส้นทางไปอำเภอระโนด ประมาณ ๕๐๐ เมตร ทางเข้าวัดอยู่ริมถนนทางซ้ายมือ ห า ด ส ทิ ง พ …

Continue reading

Share

วนอุทยานน้ำตกบริพัตร Boripat Waterfall

วนอุทยานน้ำตกบริพัตร Boripat Waterfall ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีต้นน้ำมาจากทิวเขาบรรทัด เดิมชื่อว่า “น้ำตกคลองลำเรียน” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นได้เสด็จมาทรงพักผ่อนที่น้ำตก และทรงจารึกพระนามไว้ที่หน้าผาของน้ำตกว่า “บริพัตร” น้ำตกคลองลำเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “น้ำตกบริพัตร” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา น้ำตกมีทั้งหมด ๗ ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เหมาะกับการลงเล่นน้ำ มีร้านอาหารและห้องน้ำให้บริการ การเดินทาง จากตัวอำเภอรัตภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ เส้นทางไปจังหวัดสตูล ระหว่างกิโลเมตรที่ ๓๕-๓๖ มีทางแยกให้เลี้ยวซ้าย และตรงไป ๘๐๐ เมตร ถึงตัวน้ำตก ระยะทางจากตัวอำเภอ ๒๓ กิโลเมตร

Continue reading

Share

เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง

เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง อยู่บนยอดเขาแดง ตำบลเขาแดง เป็นเจดีย์ ๒ เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ “เจดีย์องค์ดำ” สร้างโดยเจ้าเมืองพระคลัง (ดิศ บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ เพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งเดินทางมาปราบกบฏเมืองไทรบุรี พ.ศ. ๒๓๗๓ “เจดีองค์ขาว” สร้างโดยพระยาศรีพิพัฒน์ (ทัด บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย เพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งเดินทางมาปราบกบฏเมืองไทรบุรี ปัตตานี ปีนัง และมลายู เมื่อปราบกบฏได้แล้วพระยาศรีพิพัฒน์ได้รับราชกาลอยู่เมืองสงขลาเป็นเวลา ๒ ปี ระหว่างนั้นได้สร้างเจดีย์ไว้บนยอดเขาแดงอีกองค์หนึ่งคู่กันกับเจดีย์ของพี่ชาย แล้วจึงยกทัพกลับกรุงเทพมหานคร การเดินทาง จากตัวอำเภอสิงหนคร ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เส้นทางไปตัวเมืองสงขลา ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๒ ถึงบ้านเขาแดง ระยะทางจากตัวอำเภอ ๔ กิโลเมตร หาดแก้ว อยู่ตำบลชิงคู ชายหาดเป็นชายหาดแนวยาว เหมาะลงเล่นน้ำ ริมหาดร่มรื่นไปด้วยต้นสนทะเล มีถนนเลียบตลอดแนวชายหาด มีที่พักและร้านอาหารให้บริการ การเดินทาง จากตัวอำเภอสิงหนคร ใช้ทางหลวงหมายเลข …

Continue reading

Share

วัดถ้ำตลอด Tam Talord Temple

วัดถ้ำตลอด Tam Talord Temple ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นวัดแบบมหานิกาย ภายในวัดมีถ้ำเรียกว่า “ถ้ำตลอด” เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ผ่านทะลุไปอีกฟากของภูเขา มีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่ สูงราว ๖ เมตร ยืนเฝ้าอยู่ปากทางเข้าถ้ำ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุหลายร้อยปี สร้างด้วยไม้โบกทับด้วยปูนซีเมนต์ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปปางอื่น ๆ ให้สักการะ และยังมีหินงอกหินย้อยให้ได้ชมตลอดทางเดินในโถงถ้ำ การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๕ (สะบ้าย้อย-เขาแดง) ห่างจากตัวอำเภอ ๒๕ กิโลเมตร

Continue reading

Share

ด่านสะเดา หรือ ด่านนอก

ด่านสะเดา หรือ ด่านนอก อยู่ตำบลสำนักขาม ตรงข้ามกับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นจุดผ่านแดนถาวร เปิดทำการทุกวันเวลา ๐๕.๐๐-๒๓.๐๐น. ระเบียบการข้ามแดน ๑. ชาวไทยและชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทางประทับตราผ่านเข้า-ออกที่ด่าน อนุญาตให้พำนักอยู่ได้ ๓๐ วัน ๒. ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อ ๑ หรือ หากใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว สามารถเดินทางผ่านเข้าไปเฉพาะในรัฐเคดาห์เท่านั้น อนุญาตให้พำนักอยู่ได้ ๓ วัน ๒ คืน ติดต่อทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว พร้อมแนบบัตรประชาชนตัวจริงและค่าธรรมเนียม ณ ที่ว่าการอำเภอสะเดา ในวันเวลาราชการ โทร. ๐ ๗๔๓๘ ๑๘๑๐ ๓. กรณีนำรถยนต์ข้ามแดน ต้องทำเอกสารขออนุญาตล่วงหน้า ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ในวันเวลา ราชการ โทร. …

Continue reading

Share