Tourist attraction 旅游景点 แหล่งเที่ยว

อ ำ เ ภ อ เ มื อ ง ส ง ข ล า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ศิลปวัตถุของภาคใต้ตอนล่าง และเป็นแหล่งศึกษาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชาติพันธุ์วิทยา เปิดให้เข้าชม วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันนักขัตฤกษ์) ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๐ บาท พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ ๑๕๐ บาท สอบถามข้อมูลโทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๗๒๘ www.finearts.go.th/songkhlamuseum พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ (พะธำมะรง) อยู่เลขที่ ๑ …

Continue reading

Share