Sipo Waterfall National Park | อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

21 อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

                หากเหนื่อยนักก็ขอให้ได้มาพิงพักอิงใจกลางขุนเขาแห่งปลายด้ามขวาน  สำหรับ  น้ำตกซีโป”  เรียกว่าเป็นสถานที่เช็คอินอันดับต้น ๆ ของกลุ่มที่ถวิลหาธรรมชาติบำบัด  เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและยอดฮิต  ด้วยความเว่อวังของน้ำตกขนาดใหญ่  7  ชั้น 

 

โดยเฉพาะความสวยงามของชั้นที่  7  ซางมีสายน้ำที่แผ่กว้างสวยงามอาบเต็มหน้าผาสูง  ไหลลงสู่แอ่งน้ำให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่  ผ่อนคลายกันแบบชิค ๆ  

Sipo Waterfall National Park

 

If you are tired, you can come to take a rest in the middle of the mountain at the end of the South. For “Sipo Waterfall”, it is called the top check-in place for those who aspire to natural therapy. It is a beautiful and popular tourist destination with the amazing large 7 tiered waterfall.

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป