เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง (วังเจ้าเมืองพัทลุง ตอนที่๑)

เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง (วังเจ้าเมืองพัทลุง ตอนที่๑)

 

เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง(วังเจ้าเมืองพัทลุง  ตอนที่๑)

พัทลุงเมืองเก่าครากรุงศรีวัฒนธรรมประเพณี  วิถีเรื่องราว โบราณสถานศาสนสถานสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นโบราณควรค่าแก่การดูแลรักษาให้อยู่นานแสนนาน  เป็นมรดกสืบสานเชิดชู  คู่เมืองลุง

กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานต่างๆ เป็นโบราณสถานแห่งชาติ
เช่น วังเจ้าเมืองพัทลุง  ประกอบด้วย
วังเก่าและ
วังใหม่  ซึ่งเป็นเรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุงในอดีตวังแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุงที่มีความสวยงามโดดเด่น
ปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ อาคารสถาน สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นโบราณที่สวยงาม
และถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง

วังเจ้าเมืองพัทลุงปัจจุบันเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชมในวันและเวลาราชการเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมเป็นศูนย์เผยแพร่และให้บริการข้อมูลขาวสาร ด้านศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรม ชุมชนมีความภาคภูมิใจ เกิดการอนุรักษ์ได้พัฒนาที่ทรงคุณค่า แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยว
สืบไป

Local ancient house in Phatthalung (Rulers Old Palaces, Chapter: 1)

Phatthalung, the old city during the Krungsri Ayutthaya Era, the culture, traditions, the story, archaeological sites, religious sites, architecture, and local ancient houses that are worth preserving for a long time. It is a glorified inheritance belonging to “Muang Lung”.

The Fine Arts Department has announced the registration of ancient monuments to be a national archaeological site, such as the Phatthalung Ruler’s Palace, which consists of the “Old Palace” and “New Palace”, It was local ancient houses in Phatthalung. In the past, this palace used to be a government office and the residence of the governor of Phatthalung. It was outstanding beauty. Nowadays, it is now considered as an important historical attraction with buildings, architecture, and beautiful local ancient houses, and also is an uniqueness of Phatthalung.

 

Rulers Old Palaces is currently open for tourists and people to visit on official days for promoting, developing, and creating  economy and society valuable as a publishing center and providing information on religion, art, and culture. Community is proud that conservation and development are invaluable as being a learning resource center with tourism further.