เที่ยวใต้สุดแดนสยาม

 

#สักการะเจ้าแม่โต๊ะโมะโก-ลก

#พระพิมเนศร์ @นราธิวาส

#จุดเซ็คอินแลนค์มาร์คแห่งใหม่บนสกายจอลัค

#เที่ยวอุโมงปิยะมิตร 

#ชิมอาหารเบคงสุดแสนอร่อย

#อัยเยอร์เวง เบตง อระลา

สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง @ ปัตตานิ

วันที่หนึ่งของการเดินทาง หาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก

06.00 น. รอรับคณะที่ ..จากนั้นนำคณะ

รับประทานอาหารเช้า (ติมซำ)

07.30 น. ออกเดินทางสู อ.สู้ไหงโก-ลก

09.30 น. ถึงศาลเจ้าเล่งจูเกียง สักการะขอพรเจ้าแมลิ้มกอเหนี่ยว

10.30 น. นำคณะออกเดินทางต่อ

12.00 น. สักการะ ขอพรองค์พระพิมเนศวร์ที่สวยงามที่สุค(หน้าตักกว้าง 9 เมดร สูง16 เมดร)

วัดชลธาราสิงเห ณ ศามจัโกลังขี่ และกราบสักการะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในศาล

12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร จากนั้นดินทางต่อ แวะวัด

ชลธารสิงเห หรือเริยกอิกชื่อหนึ่งว่า “รัดพิทักษ์แผ่นดินไทย” เป็นอารหลวง ซม

สถาปัดยกรรมไทยภาคใด้ที่โดดเด่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายใน

ซุโบสถ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน

แวะบ่อน้ำพุร้อนแช่ตัวหรือแซเท้าเพื่อผ่อนคลาย จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเบตง

จากนั้นเดินทางกลับ

17.00 น. นำคณะกลับเข้าที่พักโรงแรมแกรนด์แมนคาริน เบตง

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารตับเหยิน จากนั้นพักผ่อนคามอัธยาศัย

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับดู สัญลักษณ์เมืองเบดง

วันที่่สองของการเดินทาง เบดง – หาดใหญ่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.00 น. นำคณะเดินทางกลับ แจะสักการะพระมหาเจดีย์

พระพุทธธรรม ประกาศ วัดพุทอธิราส จากนั้นเหี่ยว

ชมพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง

12.00 น. รับประทานอาหารเชื่อง ระหว่างทางแวะวัดซ้างให้

นมัสการหลวงปู่ทวดเมื่อความเป็นสิริมงคลดินทางต่อ

16.50 น. คณะเดินทางกลับถึงหาด ใหญ่ ให้คณะได้ซ้อบปิ้งที่ตลาดกิมหยง

17.30 น. นำคณะสง สถานีรถไฟ คณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมอาจเปลิ่ยนแปลงได้คามความ/หมาะสม

อัดราค่าบริการ ท่านละ .-บาท (จำนวน ท่าน)

อัตรานี้รวมถึง -ค่ารถบัสหรือรถปรับอากาศ พร้อม นำเที่ยวค่าโปรแกรม

-คำที่พัก 3 คิน ห้องละ 2 ท่าน] ตามที่ระบุ

-คำอาหาร  มื้อ ตามที่ระบุ / บริการน้ำอิ่มร้อน-เซ็นดลอดการเดินทาง

-คำเข้าชมสกายวอค, อุโมงค์ปิยะมิตร, สวนดอกไม้

-ค่ารถท้องถิ่นขึ้นอับเยอร์เวง. อุโมงค์ปิยะมิตร

-คำามัดคุเทศก็ คอยอำนวยความสะดวก

-ค่าประกันอุบัติเหตุ 1.000.000.-บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม -ค่ใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ

เอกสารประกันที่ต้องเตรียม สำเนาบัตรประชาชน / ฉบับ