หอนาฬิกาตรัง 55th Anniversary of Trang’s Clock Tower

หอนาฬิกาตรัง  55 ปี

55th Anniversary of Trang’s Clock Tower

#หอนาฬิกาเมืองตรัง
ประติมากรรมเด่นสง่าบริเวณสี่แยก เป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองตรัง ช่วงเทศกาลจะมีการประดับไฟอย่างสวยงาม เดิมเป็นที่ตั้ง หอกระจายข่าวชองชาวตรัง

สร้างด้วยไม้ ครั้งเมื่อปี พ.ศ.2483-2488 ที่เรียกว่าหอแหลงได้ ครั้นเมื่อปี พ.ศ.2504เทศบาลเมืองตรังได้สร้างหอนาฬิกาขึ้นมาทดแทน มีความสูงถึง 15 เมตร กว้างด้านละ 6 เมตร

ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 จะมีอายุครบรอบ 55 ปี

Trang’s Clock Tower

The distinguished clock tower on an intersection in the town of Trang has been another symbol where would be lightening up with decorated lights and lanterns  during festivals. Formerly, the place was the broadcasting tower of Trang that was built up by wood in B.E. 2483-2488 (1940-1945). Later in B.E. 2504 (1961), Trang Municipality replaced it with this clock tower which is 15 meters high and 6 meters in width on each side. It is turning on 55 years of age in B.E. 2559 (2016).

904_1554421328151937_150835174094337366_n 1476607_1554420798151990_4714617111714813943_n 1619592_1553943621533041_8423082167838441308_n 1935482_1554420928151977_8442476102036367891_n

ตำแหน่งหอนาฬิกาตรัง : 7.55676, 99.60989

Map Guide

A : ศาลากลางจังหวัดตรัง [Trang City Hall]

B :  หอนาฬิกาตรัง [Trang’s Clock Tower]

Share