ท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะหลีเป๊ะ Lipe

ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย ชุ ม ช น เ ก า ะ ห ลี เ ป๊ ะบรรยากาศสุดชิล เที่ยวได้ทั้งปี ยลวิถี ประเพณีลอยเรือ”ปาจั๊ก” เอกลักษณ์, อัตลักษณ์, ภูมิปัญา, ภาษาถิ่น “รองเง็ง”การละเล่น ..คีตศิลป์แห่งอันดามัน*เกาะสวาทหาดสวรรค์ สมญานาม “งาม”..อย่าง”มัลดิฟส์” หาดทรายยาว ขาวละเอียดดังผงแป้ง ยามแสง สาดส่อง มองกระทบพื้นน้ำ ทะเลงาม น้ำใสเขียวมรกต จรดแนวสีเขียวขจีของผืนป่า ฟ้าสีหม่นปนคราม ที่นี่นาม “เกาะ”นิปิส” หรือหลีเป๊ะ ที่นี่สตูล,,มหัศจรรย์เมืองไทย
ต้องไปสัมผัส


Tel. +66 61 226 4337