สถานปฏิบัติธรรมโคกสัก หรือ วัดขวด

สถานปฏิบัติธรรมโคกสัก หรือ วัดขวด อยู่หมู่ที่ ๕ บ้านคลอ …