เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ จังหวัดปัตตานี

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ จังหวัดปัตตานี


หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ


ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  โทร. ๐ ๗๓๓๔ ๙๐๐๒ 

เทศบาลเมืองปัตตานี  โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๕๙๑๘
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี  โทร. ๐ ๗๓๓๔ ๘๔๓๕
โรงพยาบาลปัตตานี  โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๑๐๑๐, ๐ ๗๓๗๑ ๑๐๕๙
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปัตตานี  โทร. ๐ ๗๓๓๔ ๘๕๕๕
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี  โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๑๕
ตำรวจทางหลวง  โทร. ๑๑๙๓, ๐ ๗๓๓๑ ๕๑๖๐
ตำรวจท่องเที่ยว  โทร. ๑๑๕๕, ๐ ๗๓๕๓ ๒๔๓๒