เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ จังหวัดนราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญสำนักงานจังหวัดยะลา โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๑๕๘๖
สำนักงานเทศบาลนครยะลา โทร. ๐ ๗๓๒๒ ๓๖๖๖
โรงพยาบาลยะลา โทร. ๐ ๗๓๒๔ ๔๗๑๑-๘
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๖๖๘
ที่ว่าการอำเภอเบตง โทร. ๐ ๗๓๒๓ ๐๙๒๖
โรงพยาบาลเบตง โทร. ๐ ๗๓๒๓ ๔๐๗๗
องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง โทร. ๐ ๗๓๒๘ ๕๑๑๑
ด่านตรวจคนเข้าเมือง โทร. ๐ ๗๓๒๓ ๑๒๙๒
ด่านศุลกากรเบตง โทร. ๐ ๗๓๒๓ ๑๑๙๔
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓, ๑๕๘๖, ๐ ๗๓๓๑ ๕๑๖๐
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕, ๐ ๗๓๕๓ ๒๔๓๒