Betong Destination สุดปลายทาง…ที่เบตง

ตง ที่สุด จริง   ยิ่งกว่าโอเค

เบตง เมืองใต้ชายแดน   เทือกทิวเขาสลับซับซ้อนสันกาลาคีรีมีเรื่องราวหลากหลายปลายด้ามขวาน  ป่าดิบชื่นโบราณ เมืองในหุบเกาะแก่งแอ่งกระทะ  สายน้ำลำธารไหลบ่า  ธรรมชาติเพลินตา เมฆาม่านหมอกไหล  ตลอดปี

ที่นี่..จึงได้รับสมญานามว่า เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน”  อาหารชวนชิมอิ่มอร่อยของกินถูกปาก ของฝากก็ถูกใจ    บินลัดฟ้าไปตามหา  สวรรค์บนดิน วิถีถิ่นเบตง   เบตงที่สุด จริง   ยิ่งกว่าโอเค” เที่ยวไทยที่สุด หยุดที่เบตง  Betong  Destination

E-BOOK