Useful calls 有用的电话 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
สำนักงานจังหวัด โทร. 0 7431 3206
โรงพยาบาลสงขลา โทร. 0 7433 8100
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร. 0 7423 0804
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. 0 7445 5000
สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา โทร. 0 7430 7058
สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ โทร. 0 7425 7333
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสงขลา โทร. 0 7425 7019
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

Share