ตลาดตาบา

 

                ด่านตาบา หรือ  ด่านตากใบ  เป็นช่องทางการท่องเที่ยวและค้าขายระหว่างประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย  สามารถข้ามไปกลับได้  ระหว่างเวลา  06.30 – 17.30 น.  สำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสงค์ค้างคืนต้องขอใบผ่านแดนแบบ  1  ปี  โดยการติดต่อทำบัตรผ่านแดนที่สำนักงานอำเภอตากใบ  ซึ่งห่างจากด่านตากใบประมาณ  3  กิโลเมตร  หรือสอบถามข้อมูล  โทร.  073 – 581 – 421

Taba Market

 

Taba or TakBai Immigration Checkpoint is a tourism route and trading between Thailand and Malaysia that allow to travel during 06.30 am. – 05.30 pm. For tourists that need to stay overnight, they must apply for a one-year border pass by contacting a border pass at TakBai District Office, which is about 3 kilometers away from the TakBai Immigration Checkpoint, or more information, call: 073 – 581 – 421.