แกลเลอรี่กลางนา มลายูกลางใจ

ด้วยความเป็นเมืองปราชญ์  ดินแดนแหล่งอารยธรรม วัฒนธรรม   ซึ่งร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์รากเหง้าอันยาวนานของพี่น้องมุสลิม  เป็นแรงบันดาลใจให้  ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ(อ.เจะ) อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   ศิลปินผู้ริเริ่มแนวคิดเปิดพื้นที่แสดงงานศิลปะกลางทุ่ง   เพื่อเป็นเวทีประชันฝีมืองานศิลปะที่ส่องสะท้อนอัตลักลักษณ์ความเป็นมลายู

 

ต.ดอนรัก อ.เมือง จ.ปัตตานี

Gallery in the middle field ,  Melayu in the middle heart.

It is as a city of sage, the land of civilization and culture, which is full of the long history story and the roots of Muslim people inspiring to Asst. Prof. Je Abdullah Je Sor Ho (Aj. Je), the lecturer of the Faculty of Fine and Applied Arts, Prince of Songkla University Pattani Campus. He was an artist who initiated the concept of opening art exhibition spaces in the middle of the field to be a stage competing for the arts that reflected the identity of Melayu.

 

Don Rak Sub-district, Mueang District, Pattani Province