ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เป็นอาคารทรงจีนตั้งอยู่บนถนนนางงามสร้างในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา เมื่อปี พ.ศ.2385 ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองสงขลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ

Continue reading

Share

ยินดีต้อนรับสู่…ย่านเมืองเก่าสงขลา Welcome to S O N G K H L A

ส ง ข ล า จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าค้าขายชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ เป็นเมืองเก่าแก่แต่โบราณ ที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนคนแต่แรก

Continue reading

Share

Tourist attraction 旅游景点 แหล่งเที่ยว

อ ำ เ ภ อ เ มื อ ง ส ง ข ล า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ศิลปวัตถุของภาคใต้ตอนล่าง และเป็นแหล่งศึกษาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชาติพันธุ์วิทยา เปิดให้เข้าชม วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันนักขัตฤกษ์) ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๐ บาท พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ ๑๕๐ บาท สอบถามข้อมูลโทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๗๒๘ www.finearts.go.th/songkhlamuseum พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ (พะธำมะรง) อยู่เลขที่ ๑ …

Continue reading

Share