Songkhla Old Town

Songkhla Old Town ส ง ข ล า จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าค้าขายชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ เป็นเมืองเก่าแก่แต่โบราณ ที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนคนแต่แรก เ มื อ ง ส ง ข ล า เดิมคนไทยเรียกว่า “เ มื อ ง ส ทิ ง” สันนิษฐานว่า ชื่อ “เมืองสงขลา” น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “สิงหลา” ที่แปลว่าเมืองสิงห์ อันเป็นชื่อ ที่พ่อค้าชาวเปอร์เซียอินเดียใช้เรียกในอดีต เนื่องจากได้แล่นเรือเข้ามาในทะเลสาบสงขลา เห็นเกาะหนู-เกาะแมวจากระยะไกลๆ มีลักษณะคล้ายสิงห์ 2 ตัว หมอบตรงปากอ่าวทางเข้าเมืองจึงตั้งชื่อเมืองตามนั้น หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งกล่าวว่า คำว่า “สงขลา” นั้นมาจาก “สิงขร” …

Continue reading

Share