วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร Machimawas Worawihan 寺庙。

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร หรือ วัดกลาง อยู่ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง เป็นวัดใหญ่และสำคัญของจังหวัดสงขลา สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมเรียกว่า “วัดยายศรีจันทร์” กล่าวกันว่ายายศรีจันทร์คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลาได้บริจาคเงินสร้างวัดขึ้นต่อมา

Continue reading

Share

Tourist attraction 旅游景点 แหล่งเที่ยว

อ ำ เ ภ อ เ มื อ ง ส ง ข ล า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ศิลปวัตถุของภาคใต้ตอนล่าง และเป็นแหล่งศึกษาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชาติพันธุ์วิทยา เปิดให้เข้าชม วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันนักขัตฤกษ์) ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๐ บาท พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ ๑๕๐ บาท สอบถามข้อมูลโทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๗๒๘ www.finearts.go.th/songkhlamuseum พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ (พะธำมะรง) อยู่เลขที่ ๑ …

Continue reading

Share

สีสันสงขลา | Colorful Songkhla | 宋卡色彩

This gallery contains 30 photos.

两边海土地   魅力古老城   长部族历史    继承泰国传统文化方式 แผ่นดินสองทะเล เสน่ห์เมืองเก่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย MAPS GUIDE : TRAVEL | DIRECTORYhttp://www.mapsguide.info ข้อมูล, ข่าวสาร,สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์Offline&Online | Digital Economyสื่ อ ต ล า ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว สินค้าผลิตภัณฑ์ นวัตวิถี ประเพณีวัฒนธรรม นำไปสู่ความโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจ และทำให้เกิดการกระตุ้นดึงดูดนักท่องเทียวเข้าไปในจังหวัดนั้นๆอย่างต่อเนื่องการจัดเก็บข้อมูลออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ดิจิทัลมีเดีย เรื่องราวที่สื่อความหมายการท่องเที่ยวสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหลากหลายภาษาก็จะช่วยนำพาสู่สื่อความหมายให้เข้าใจได้สะดวกยิ่งขึ้น อย่าง ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยนำสัญลักษณ์ …

Continue reading

Share