Satun Kite 2019 : Satun International Kite Festival Thailand : ว่าว ประเพณีจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูลมีการเล่นว่าวมานานแล้ว โดยจัดการแข่งขันว่าวครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ ณ สนามบินจังหวัดสตูล และได้จัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นประเพณีการแข่งขันว่าวจังหวัดสตูล ซึ่งการเล่นว่าวเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำว่าว และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนจากการทำว่าว จังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมภูมิปัญญาว่าวท้องถิ่นจังหวัดสตูล จึงได้จัดทำนิทรรศการภูมิปัญญาว่าวท้องถิ่นจังหวัดสตูลขึ้น เพื่อระดมทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรด้านต่างๆ หาแนวทางวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาว่าวแก่เด็ก เยาวชนแประชาชนในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสตูลให้คงอยู่ต่อไป ประวัติความเป็นมาของว่าวไทย การเล่นว่าวเป็นการละเล่นและกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ จากการศึกษาความเป็นมาการเล่นว่าวของไทยจากพงศาวดาร ตลอดจนจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศสันนิษฐานว่า คนไทยรู้จักการเล่นว่าวมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังความที่กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “พระยาร่วงขณะนั้นคะนองรัก มักเล่นเบี้ยและเล่นว่าว… ในกาลวันหนึ่งพระองค์ก็ทรงว่าว คว้าลงขาดลอยไปถึงเมืองตองอู … และว่าวพระยาร่วงเจ้าขาดลอยไปตกอยู่บนปราสาท พระยาร่วงเจ้าตามไปถึงเมืองตองอู…” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)ได้ทรงตั้งกฎมณเฑียรบาลขึ้น เมื่อ พ.ศ.๑๙๐๑ ความว่า ห้ามประชาชนเล่นว่าวข้ามพระราชวัง หากละเมิดมีโทษถึงตัดมือ ว่าวนอกจากเล่นเพื่อความสนุกแล้วยังมีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีในราชสำนัก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การเล่นว่าวได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีก มีพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ที่โปรดการเล่นว่าว จึงทำให้การเล่นว่าวแพร่หลายเป็นที่นิยมของประชาชนด้วย ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ …

Continue reading

Share