วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ(โรงฟาง) Housewife Community Enterprise Plai Ruam Chai Ruam Farmers (Fang Rong) 农业家庭主妇集团社区企业 (稻草)

B1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ(โรง …