ป่าฮาลา บาลา  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หรือสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ส่วนที่ 2 เป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ สัตว์ป่า และนกหายากนานา ชนิด มีลักษณะสลับซับซ้อนด้วยเทือกเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ต่ำสุด 100 เมตร สูงสุด 1,466 เมตร เรียกได้ว่าเป็นป่าฝนเขตร้อนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด บนคาบสมุทรมลายู องครักษ์…พิทักษ์ผืนป่า นอกจากหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 445 คอยปกป้องผืนป่าฮาลา-บาลาแล้ว ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ใน ป่าฮาลา-บาลาอย่างชาวซาไก ถือเป็นกำลังสำคัญที่คอยสอดส่องดูแล ในการพิทักษ์ ผืนป่าแห่งนี้

Hala-Bala Forest, the Hala-Bala Wildlife Sanctuary or the Southern Royal Forest Park; Part 2, which is an abundant evergreen forest with many types of plants, animals and rare birds. It is complex with a mountain range, 100 meters minimum height above sea level and 1,466 meters maximum height. It is the largest area of tropical rainforest on the Malay Peninsula; the guardian of forest. In addition to the Border Patrol Police 445 that protects the Hala-Bala Forest, the indigenous people who live in Hala-Bala forest as Sakai are important people that can protect this forest as well.