นางเพิ่ม จันทร์เทพ ม.5 ต.กงหรา

นางเพิ่ม จันทร์เทพ
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๕ บ้านนอก ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
บ้านหลังดังกล่าวก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๔ ได้ก่อสร้างขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ร่วมใจกันของพี่น้องและหมู่ญาติได้ร่วมกันสร้างโดยงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ประมาณการออกเป็นราคาไม่ได้ เป็นบ้านเดิมของบิดามารดาของนางเพิ่ม จันทร์เทพ ซึ่งเมื่อทั้งสองคนเสียชีวิต บ้านจึงตกทอดเป็นมรดกให้กับนางเพิ่ม ซึ่งเป็นบุตร ปัจจุบันได้อาศัยอยู่กับสามี เพราะลูกๆได้แยกย้ายกันไปมีครอบครัว แต่มีลูกๆอยู่ใกล้บ้านคอยดูแลอยู่ด้วย
ผู้ครอบครองและอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
นายผล จันทร์เทพ
นางเพิ่ม จันทร์เทพ
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร บ้านพักอาศัย อายุการก่อสร้างประมาณ ๑๐๐ ปี ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ ๑ ปี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
แรงงานก่อสร้าง : เพื่อนร่วมลงแรง
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : จั่วเตี้ย
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๑ ชั้น
การยกใต้ถุน : ยกใต้ถุนสูงและใช้งาน
ลักษณะใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : ติดถนนซอย
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ตรอกซอย)
การปรับปรุงซ่อมแซม
ลักษณะการปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นางเพิ่ม จันทร์เทพ อายุ ๖๒ ปี
ที่อยู่ ๒๙ หมู่ ๕ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง