นายสุวรรณ นุ่นดำ ตำบลตำนาน

นายสุวรรณ นุ่นดำ ตำบลตำนาน
ลำดับที่ ๒
ชื่อบ้านที่เก็บข้อมูล : นายสุวรรณ นุ่นดำ ๑๓๘ หมู่ ๘ ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกขาว ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
บ้านหลังนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๙ สร้างด้วยไม้พื้นบ้านโดยไม่ต้องซื้อ เนื่องจากตอนนั้นบิดามีเพื่อนมากเป็นที่นับถือของคนทั่วไป เลยใช้วิธีขอพรรคพวกเอามาให้คนละต้นสองต้นจนแล้วเสร็จ โดยใช้ควายลากมาจาก กม.๔๒ เป็นส่วนใหญ่ และพรรคพวกใกล้ๆ บ้าน เมื่อเอาไม้มาถึงก็ดำเนินการสร้างไปเรื่อยๆ ใช้เวลาหลายปีกว่าจะแล้วเสร็จ เพราะใช้แรงงานพรรคพวกและญาติๆ ไม่มีค่าแรงงาน ไม้ก็ไม่ต้องซื้อ ซื้อเฉพาะตะปูกับกระเบื้องดินเผา ประมาณ ๘,๐๐๐ บาท ก็พออยู่ได้ไปพรางๆ กว่าจะแล้วเสร็จ และมีความสมบูรณ์ในระยะต่อมา
ผู้ครอบครองและอยู่อาศัยในปัจจุบัน
นายสุวรรณ นุ่นดำ ๑๓๘ หมู่ ๘ ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร ปันหยา อายุการก่อสร้าง ๗๕ ปี ปีที่สร้าง ๒๔๘๙ ระยะเวลาการก่อสร้าง หลายปี งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท
แรงงานก่อสร้าง
– ก่อสร้างเอง
– เพื่อนร่วมแรง
รูปแบบหลังคาประธาน
– จั่วทรงไทย
– ปั้นหยา
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
การยกใต้ถุน : ยกใต้ถุนสูงและใช้งาน
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์
– ริมทุ่งนา
– ติดถนนซอย
องค์ประกอบอื่นๆ ในบริเวณบ้าน : เสาภูมิ
การปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นายสุวรรณ นุ่นดำ อายุ ๘๐ ปี
ที่อยู่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ ๐๘-๙๔๖๗-๔๖๒๕