สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ | Hat Yai Municipal Park

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
อยู่ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง โดยการดัดแปลงพื้นที่จากภูเขาทั้งลูกให้เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ในเนื้อที่กว่า ๙๐๐ ไร่ สถานที่น่าสนใจภายในสวนสาธารณะฯ ได้แก่

Hat Yai Municipal Park located on Kanchanavanich Road, Hat Yai sub-district, is a relaxation place for Hat Yai people and nearby districts by modifying the area from the whole mountain to a shady park with a large tree in an area of over 900 rai. The interesting places within the park included, King Chulalongkorn Memorial Center is in the middle to allow the Thai people to remember the grace that he had made a significant contribution to people until today. And, this statue of King Rama V is also used as an annual event on Chulalongkorn Day

合艾市公园 (สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่)
合艾市公园位于kanjanavanich路,合艾区,是一个放松的地方,合艾人和附近的地区。把整个山区变成一个阴凉的公园,在面积大于900英亩的大树。公园内的景点包括:

—————————————————————————————————————-

Share