ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะกง ณ เมืองสายบุรี | Pattani

ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี๊ยะกง

ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

           อีกหนึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชื่อของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีที่สืบต่อทางวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน ในวันแรม 2 ค่ำ และ 3 ค่ำ เดือน 3 หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหนึ่งของจีน จะมีการจัดงานประเพณีสมโภชองค์เทพเจ้าเล่าเอี๊ยะกง  เพื่อระลึกถึงการลอยทะเลมาขึ้นฝั่งขององค์พระ  ปาฏิหาริย์ ความศักดิ์สิทธิ์ และความอัศจรรย์ขององค์พระ  ภายในมีกระถางธูปหล่อด้วยทองเหลือง ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานไว้ให้ครั้งที่เสด็จประพาสเมืองปัตตานีเมื่อ 100 กว่าปีผ่านมา โดยกระถางธูปมีอักษรย่อ จปร. จำหลักอยู่

Chao Por Lao Ia Kong Shrine

Taluban Sub-district, Sai Buri District, Pattani Province

            It is another cultural diversity and the beliefs of Thai-Chinese people in Pattani that have been inherited culturally for a long time. On the 2nd and 3rd waning days of the 3rd lunar month or the 15th waxing moon of the Chinese month. There will be a ceremony to celebrate Chao Por Lao Ia Kong commemorating the floating on the sea to the bay of miracles statue, holiness, and the miracles of the statue. Inside, there is a cast brass incense which King Rama V bestowed upon his visiting to Pattani over 100 years ago. The cast brass incense had the initials of Jor Por Ror engraved on it.