ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เป็นอาคารทรงจีนตั้งอยู่บนถนนนางงามสร้างในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา เมื่อปี พ.ศ.2385 ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองสงขลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯพระราชทานในโอกาสที่สถาปนาเมืองสงขลาใหม่ที่บ่อยาง ภายในศาลยังประดิษฐานเจ้าพ่อหลักเมือง (เซ่ง ห๋อง เห่า เอี๋ย) ซึ่งเป็นเทพคุ้มครองเมืองตามคติจีนทำให้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเป็นที่รวมความศรัทธาของชาวจีนและชาวไทยไว้ในศาลเดียวกัน

Songkhla city pillar shrine
Located on Nang Ngam Road,Songkhla’s City Pillar was constructed during the same time the city was built which makes it highly revered by the locals until presents. This area of the city contains distinctly Chinese characteristics that are shown through architectural style of the pillar itself and the Chinese-style building nearby on Nakorn Nai and Nakorn Nok Roads, in which, resulted from the Chinese immigrants that flooded and settled into the city during the beginning of the 24th Buddhist Century which later became the major role in the establishment of Songkhla.