วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด Sufficiency Economy Community Enterprise, Rakthinkert Group 充足经济社区企业“保护出生地集团”

วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด

Sufficiency Economy Community Enterprise, Rakthinkert Group

充足经济社区企业“保护出生地集团”