วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป้ตอ Pa Tor Houseuife Farmer Community Enterprise 农业家庭主妇集团社区企业(臭豆)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปาตอ

Pa Tor Houseuife Farmer Community Enterprise

农业家庭主妇集团社区企业(臭豆)


กล้วยไข่แก้ว ”OTOP 5 ดาว
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าตอ
—————————————————–
ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าตอ
รหัสทะเบียน : 5-93-07-02/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 68 หมู่ที่ 8 ถนน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ : 074 689323
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน :
1. นางอุบล ขิมเล็ก
2. นางมลิวรรณ์ หนูจุ้ย

“กล้วยไข่แก้ว” 20 ปีที่ยังคงคุณค่าแห่งความอร่อยตามแบบฉบับของกล้วยเมืองลุง ที่แปรรูปจากกล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า และกล้วยหิน เป็นกล้วยฉาบ ทั้งรสหวาน และรสเค็ม