วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร Machimawas Worawihan 寺庙。

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร หรือ วัดกลาง อยู่ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง เป็นวัดใหญ่และสำคัญของจังหวัดสงขลา สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมเรียกว่า “วัดยายศรีจันทร์” กล่าวกันว่ายายศรีจันทร์คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลาได้บริจาคเงินสร้างวัดขึ้นต่อมามีผู้สร้างวัดเลียบทางทิศเหนือ และวัดโพธิ์ทางทิศใต้ ชาวสงขลาจึงเรียกวัดยายศรีจันทร์ว่า “วัดกลาง” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เสด็จเมืองสงขลา ทรงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นภาษาบาลีว่า “วัดมัชฌิมาวาส” ในวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถสร้างสมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นศิลปะประยุกต์ไทย-จีนภายในมีพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนนำไปแกะสลักที่ประเทศจีน จึงมีพุทธลักษณะผสมไทย-จีน ภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น เป็นเรื่องราวพุทธประวัติที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ซุ้มประตู เป็นศิลปะจำหลักหินเรื่องสามก๊ก และมีพิพิธภัณฑ์ภัทรศิลป เป็นสถานที่เก็บพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ที่รวบรวมมาจากเมืองสงขลา สทิงพระ และระโนด พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน

Wat Machimawawat Worawihan or Wat Klang on Sai Buri Road, Bo Yang Sub-district is a large and important temple of Songkhla Province. The temple was built in the late of Ayutthaya period, formerly known as “Wat Yai Srichan”, said that ‘Grandma Srichan’, a wealthy baron in Songkhla donated money to build a temple. Then, Leab Temple was built in the North, and Pho Temple in the South. People of Songkhla called Srisrichan’s Temple as “Wat Klang” (Temple in the middle) in 2431 BC. Krom Muen Wachirayanawarot came to Songkhla changing the name of the temple to Pali “Machimawas Temple”. In the temple, there are interesting historical sites, such as the chapel that built during the reign of King Rama I, which applied a between Thai and Chinese Art that has a Marble Buddha Statue carved in China inside. This temple mixed Thai-Chinese Buddhist style, the Murals told about story of a Buddhism history that is still in perfect condition. The arch is an art carved into the stone about the Three Kingdoms, and has a Phutthasilp Museum which is a place keeping ancient Buddha images collected from Songkhla, Sathing Phra and Ranot. The museum opened every day.

Machimawas Worawihan寺庙。(วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร)
Machimawas Worawihan寺庙或者“中间寺庙”位于在Saiburi路,Bo-Yang区。宋卡省的一个主要和重要的寺庙是在大城府后期建造的,以前被称为“Yai-Srichan寺庙” 据说,宋卡的一位富有的商人Srichan祖母捐钱建造寺庙,后来,北遍有一座leab寺庙建造者和Poh寺庙在南边,因此,宋卡人称 YaiSrichan寺庙为“中间寺庙”的。在1888年, Krom Muen Wachirayananarorot耶亚雅勋爵来到宋卡 他把寺庙的名字改为巴利。 “Machimawas寺庙” 这座寺庙里有许多有趣的古迹, 包括在拉玛一世统治时期建造的佛教寺庙,在泰国和中国的应用艺术这是一个大理石佛像雕刻在中国。因此,泰国和中国的佛教风格的壁画。这是一个完整的佛教故事。拱门是一种主要的岩石识别艺术,三角和艺术博物馆,这是收集佛像的地方,文物,从宋卡、Sathing Phra省和Ranot省的收集,每天都大看观看的。


Share