ยินดีต้อนรับสู่…ย่านเมืองเก่าสงขลา Welcome to S O N G K H L A

ยินดีต้อนรับสู่..ย่านเมืองเก่า ส ง ข ล า

ส ง ข ล า จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าค้าขายชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ เป็นเมืองเก่าแก่แต่โบราณ ที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนคนแต่แรก
เ มื อ ง ส ง ข ล า เดิมคนไทยเรียกว่า “เ มื อ ง ส ทิ ง” สันนิษฐานว่า ชื่อ “เมืองสงขลา” น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “สิงหลา” ที่แปลว่าเมืองสิงห์ อันเป็นชื่อ ที่พ่อค้าชาวเปอร์เซียอินเดียใช้เรียกในอดีต เนื่องจากได้แล่นเรือเข้ามาในทะเลสาบสงขลา เห็นเกาะหนู-เกาะแมวจากระยะไกลๆ มีลักษณะคล้ายสิงห์ 2 ตัว หมอบตรงปากอ่าวทางเข้าเมืองจึงตั้งชื่อเมืองตามนั้น หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งกล่าวว่า คำว่า “สงขลา” นั้นมาจาก “สิงขร” ที่แปลว่า “ภูเขา” เนื่องจากเมืองสงขลาในยุคดั้งเดิมตั้งอยู่เชิงเขา เมื่อพ่อค้าชาวมลายูเดินเข้ามาค้าขายได้ออกเสียงเพี้ยนเป็น “เซ็งคอรา” และต่อมาเมื่อชาวตะวันตกเข้ามาก็ออกเสียงเพี้ยนเป็น “ซิงกอรา” (singora) จากนั้นจึงค่อยๆเพี้ยนเป็นคำว่า “สงขลา” ดังในปัจจุบัน
ปัจจุบันย่านเมืองเก่าสงขลากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามตึกรามบ้านช่องที่มีมาตั้งแต่สมัย ยุครัชกาลที่ 3 มีทั้งแบบจีนโบราณและบ้านเรือนต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในยุคต่างๆ ไล่มาจนถึงปัจจุบัน ย่านเมืองเก่าสงขลามีถนนสายหลักสำคัญ 3 เส้น คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม ซึ่งในปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และร้านอาหารต่างๆมากมาย และจุดที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจมากที่สุด คือ street art ที่แฝงวิถีชีวิตและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเคยได้มาเยือนย่านสงขลาเมืองเก่าแล้ว

Welcome to S O N G K H L A
Songkhla is one of Thailand’s most important port cities and a coastal province known for its ethnic diversity’unique traditions,dialect,and folk entertainment.The city was named ‘Sing Lha’ after the 2 lion-shape islands at the mouth or the city’s lake.At present,these 2 islands are called Koh Noo(Rat lsland)and Koh Maew(Cat lsland.).An undeniably historic town endowed with ancient ruins and places of cultural importance.
Over the last few decades,Songkhla has been rapidly developed and is currently a unique attraction worth visiting.Blessed with natural resources, Such as fine beaches,enchanting waterfalls, and a tranquil lake,the province has an abundance of tourist attractions and an amazing number of seaside resort towns.Moreover,the old section of Songkhla still maintains its unique identity of ancient and historical flavors through local architecture and cuisine.While Songkhla is noted as a fishing community set in a peaceful atmosphere.
Nowadays,the old town of Songkhla became a major tourist attraction.Visiting the beautiful buildings that date back from the reign of the King Rama lll with both Traditional Chinese houses and various cultures living houses from then to now.And the points of interest for tourists the street Art representing local living and the cultural diversity,lt is fun for everyone to enjoy walking along the streets and pictures that as a remembrance that once was visited old city Songkhla.


เมืองสงขลา

ย่านเมืองเก่า เมืองสงขลา


ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ข อ ง เ มื อ ง ส ง ข ล า
สถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าสงขลาได้รับอิทธิพลจากชาวต่างแดนที่เดินทางเข้ามาค้าขาย และความเชื่อของผู้คนในพื้นที่ย่านเมืองเก่าเองซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมได้เป็น 4 แบบดังนี้
Songkhla Local ARCHITECTURAL STYLE
Trading was the way of life in Songkhla old town.Shophouses of various styles had been built for a period of 200 years in this area and could be categorized into four stylesตึกแถวจีนดั้งเดิม
สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2379 ซึ่งเป็นช่วงแรกตั้งเมืองสงขลาเป็นต้นมา รูปแบบสถาปัตยกรรมจะมีส่วนหน้าค้าขาย ด้านบนใช้เก็บของมีช่องส่งของเล็กๆ และมีความยาวตามที่ดินประมาณ 30-40 เมตร และเนื่องจากแปลงที่ดินยาว ผู้ออกแบบจึงได้ออกแบบให้มีช่องเปิดโล่งตรงกลาง ส่วนอาคารด้านหลังมักจะเป็นที่พักอาศัย กรมศิลปากรได้ระบุว่า ห้องแถวแบบจีนหลังแรกของสงขลาตั้งอยู่บนถนนหนองจิก
This type of shophouse was built in 1830’s when Songkhla City was founded. The front area was used for commercial purpose while the upper part was prepared for stocking goods. Due to the length of the land which is about 30-40 meters. The courtyard was designed as an open area in the middle and the family reside in the back.It was mentioned by the Fine Arts Department that the first Chinese shophouses are on Nong Chik Road.

ตึกแถวแบบจีนพาณิชย์
ลักษณะเป็นอาคารอายุประมาณ 100 ปี ขึ้นไป พัฒนามาจากแบบจีนดั้งเดิมแต่ประยุกต์ให้ทันสมัยขึ้น แต่ยังคงรูปแบบของหลักคาตีน เพิ่มพื้นที่ชั้นบนให้เสมอชั้นล่าง ด้านหน้าทำเป็นผนังหรือบานประตูเกล็ดระบายความร้อนสำหรับอยู่อาศัย ชั้นล่างเป็นพื้นที่ทำการค้า ประตูหน้าเป็นบานไม้พับเก็บด้านข้างเพื่อให้มีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น ตรงกลางอาคารยังมีการเว้นเป็นช่องเปิดโล่งเพื่อระบายอากาศ
Commercial Chinese Shophouses
These shophouses are more than 100 years old with more modern look but kept the Chinese roof style.It commonly incorporates a shop or business premise on the ground floor while the familyresides on the top floor which the front wall was changed into louvre shutters for better ventilation.The ground floor was escalated towards the front with folding door to add more business space.

ตึกแถวแบบชิโน-ยูโรเปียน
มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ประดับตกแต่งด้วยลวดลายแบบจีนและยุโรปผสมกัน หลังคาทรงปั้นหยาคล้ายกับรูปแบบที่เรียกว่า ชิโน-ยูโรเปียน ซึ่งพบมาที่ภูเก็ต แต่ที่สงขลาจะไม่มีทางเดินใต้อาคารที่เรียกว่า “หงอคาขี่” อาคารจะมีช่องเปิดกลางอาคาร และจะเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำซึ่งในอดีตน้ำจะมีรสจืดสามารถดื่มได้
Sino-European Shophouses
These buildings were the Chinese and European ornament called Sino-European,which were commonly found in Phuket. However,there was no walk-way,called ‘Ngo Kha Kee’. There was an open area in the middle with a well to straw drinking water.ตึกแถวแบบจีนร่วมสมัย
ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก อาคารอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีแผงปกปิดหลังคา และมีอักษรแสดงปี พ.ศ. ปรากฏบนแผงดังกล่าว บางหลังมีหลังคาจั่วหรือปั้นหยาซ่อนอยู่ บางหลังเป็นหลังคา คสล. ส่วนใหญ่มักมีตั้งแต่ 2-4 ชั้น
Art Deco shophouses
These buildings were influenced by Western architecture. That mostly is more than 40 years old The year of construction was shown on the façade. Most of the buildings are two-to our story with gable or hip roof shape.

ย่ า น เ มื อ ง เ ก่ า ส ง ข ล า
เริ่มแรกมีถนน 2 สาย คือ ถนนนครนอก เป็นถนนเส้นนอกติดกับทะเลสาบ และถนนนครใน เป็นถนนเส้นในเมือง ต่อมามีการตัดถนนสายที่ 3 เรียกว่าถนนเก้าห้องหรือย่านเก้าห้องหรือถนนนางงามในปัจจุบัน เพื่องานสมโภชเสาหลักเมืองในปี พ.ศ.2385
ปัจจุบันถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงามยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ มีห้องแถวไม้แบบจีน ตึกคลาสสิคสไตล์ชิโน-ยูโรเปียน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกวนอู รวมไปถึงร้านอาหารและขนมอร่อยๆ ทั้งไทย จีน ฝรั่ง ให้เลือกชมและชิม เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลาผ่านมุมมองทางสถาปัตยกรรม นอกจากนั้นถนนนางงามยังเป็นแหล่งของกินและแหล่งซื้อของฝากที่มีชื่อเสียง
Singora OLD TOWN
An old town is the symbol of Songkhla that expresses the might-iness of Songkhla in the past.it has become a never-miss photog-raphy poit.The visitors can walk along the 3 old roads of Songkhla Old Town: Thanon Nakorn Nork, Thanon Nakorn Nai, and Thanon Nang ngam; and view the inherited architectural buildings and houses.Furthermore,to sightseeing the unique pillar shrine of Thai-land that has been established in Chinese Style which was estab-lished in B.E.2385 and views the Chinese architecture and pay worship to the holy idols in the Shrine.Along the roads in Songkhla Old Town,there are many samory foods that have been inherited since the previous generations and the innovative dishes;they are all waiting to be tasted.


Songkhla national museum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนได้รับการยกย่องว่าสง่างามที่สุดแห่งหนึ่ง เดิมเป็นคฤหาสน์ของเจ้าเมืองสงขลา สร้างโดยพระยาสุทรารักษ์ ( เนตร ณ สงขลา ) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลาเมื่อปี พ.ศ.2421 ต่อมาใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลนครศรีธรรมราช และศาลากลางจังหวัดสงขลา ในปัจจุบันจัดแสดงศิลปวัตถุและศิลปะพื้นบ้านในคาบสมุทรภาคใต้ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคทวารวดี จนถึงยุคเจ้าเมืองสงขลา
Songkhla National Museum
The museum was originally built by Phraya Sunthararak(Net Na Songkhla),the assistant Governor of Songkhla during 1878-1894,as Songkhla ruler’s mansion in Chinese style.lt displays southern folk art and crafts, Thawarawadi and Siwichai artifacts,prehistoric finds,old Thai and Chinese ceramics,art objects of the southern peninsula.It is open to the public,from 09:00 to 12:00 and 13:00 to 16:00,except Mondays, Tuesdays,and public holidays.Admission is 150 baht.

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดยายจันทร์ต่อมามีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือและทิศใต้ ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า วัดกลางพระอุโบสถของวัดสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยใช้แบบของพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระอุโบสถมีพระประธานหยกขาวสร้างจากประเทศจีน และภาพเขียนพระพุทธประวัติฝีมือช่างชั้นครู และใช้เป็นที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองสงขลาตั้งแต่โบราณ ในวัดยังมีภัทรศีล์พิพิธภัณฑ์ ศาลาฤาษีดัดตน เจดีย์จีน กุฏิทรงจีนโบราณ และกำแพงวัดมีรูปปั้นยักษ์รักษาทั้ง 4 มุม
Matchimawat Temple(Wat Klang)
This royal temple is located on Saiburi Road,built in Ayudhaya period more than 300 years ago. The main Chapel was built in the reign of king Rama lv resembling the main chapel of the Emerald Buddha Temple in Bangkok. Inside are Buddha Images made of white jade from China and Beautiful mural paintings depicting the life of Lord Buddha. This main chapel was used to be place for government officers to take the oath.There are also the Patarasil Museum,the Hermit Pavillion,the Chinese Pagoda,the Monk Quarters and the Giant Guardians at all 4 corners of the temple


เมืองสงขลา

ย่านเมืองเก่า เมืองสงขลา


ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เป็นอาคารทรงจีนตั้งอยู่บนถนนนางงามสร้างในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา เมื่อปี พ.ศ.2385 ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองสงขลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯพระราชทานในโอกาสที่สถาปนาเมืองสงขลาใหม่ที่บ่อยาง ภายในศาลยังประดิษฐานเจ้าพ่อหลักเมือง (เซ่ง ห๋อง เห่า เอี๋ย) ซึ่งเป็นเทพคุ้มครองเมืองตามคติจีนทำให้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเป็นที่รวมความศรัทธาของชาวจีนและชาวไทยไว้ในศาลเดียวกัน
Songkhla city pillar shrine
Located on Nang Ngam Road,Songkhla’s City Pillar was constructed during the same time the city was built which makes it highly revered by the locals until presents. This area of the city contains distinctly Chinese characteristics that are shown through architectural style of the pillar itself and the Chinese-style building nearby on Nakorn Nai and Nakorn Nok Roads, in which, resulted from the Chinese immigrants that flooded and settled into the city during the beginning of the 24th Buddhist Century which later became the major role in the establishment of Songkhla.

Guan yu shrine
ศาลเจ้าพ่อกวนอู (ส่ำเล่งเตียนกวนแตกุ้น)
ศาลเจ้าพ่อกวนอู ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่เชื่อกันว่ามีมาก่อนเมืองสงขลาบ่อยาง เนื่องจากที่ตั้งของศาลเจ้าอยู่สุดถนนที่ขึ้นจากทะเลสาบ ตรงกับประตูเมืองเชื่อ ศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ภายในประดิษฐานเจ้าพ่อกวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าจีนที่มีผู้คนนับถือทั่วโลก ชาวจีนสงขลาซึ่งอพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีนในยุคแรกๆ มีความศรัทธาในเจ้าพ่อกวนอูเป็นอย่างมาก โดยจะตั้งบูชาไว้ที่บ้านและสร้างศาลเจ้าของท่านให้คนทั่วไปได้สักการบูชา
GUANYU Shrine
Songkhla’s Chinese descendants pay tribute to Guan Yu for a very long time,almost every houses had Guan Yu altar and they built a shrine to was believed to exist before the establishment of Songkhla Town at Bor-Yang due to its location dictated the town planning.


Hun hoe hin the red rice mill
โรงสีแดงหับโห้หิ้น
ก่อตั้งโดยขุนราชกิจจารี (จุ่นเลี่ยง ลิ้มเสาวพฤกษ์) ในปี พ.ศ.2457 ต่อมา หลานของท่านคือ คุณสุชาติ รัตนปราการ ได้ซื้อกิจการทั้งหมดและพัฒนาโรงสีข้าวโดยเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์พลังไอน้ำ ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ชื่อโรงสี “หับ โห้ หิ้น” เป็นภาษาฮกเกี้ยน หมายถึง สามัคคี กลมเกลียว และเจริญรุ่งเรือง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เลิกกิจการโรงสีข้าว เปลี่ยนเป็นโกดังเก็บยางพาราเพื่อส่งออก และท่าเทียบเรือประมง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
HUB HOE HIN’ The Red Rice Mill
A huge red building on Nakorn Nok Road,buit by Kun Rajakitjaree (Junlinag Limsaowapruek)in 1914 to be a rice mill,later his nephew Mr. Suchat Ratanaprakarn took over and modernized the mill.Hub Hoe Hin is Chinese Hokkian words mean Integrity,Cooperation and Prosperity.After the WW2 rice mill business was in decline,later it was used as a warehouse for rubber exportation and fishing boats pier.Now the Red Rice Mill si the headquarters of the Songkhla Heritage trust.

Baan nakorn nai
บ้านนนครใน
บ้านนครใน ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2559 โดยห้างทองหยงเตียน บูรณะตึกเก่าร่วมร้อยปี และสร้างตึกหลังใหม่เพื่อเปิดพิพิธภัณฑ์สำหรับเมืองสงขลา ภายในมีจัดแสดงของโบราณและวิถีขนมธรรมเนียมสงขลาโบราณไว้มากมาย ตั้งอยู่บนถนนนครใน และเชื่อมไปทางถนนนครนอก บนอาคาร 5 ชั้น สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาแบบ 360 องศา
BAAN NAKORN NAI
Bann Nakorn Nai was established 2016 by Yong Tian Songkhla for the purpose of maintaining Songkhla heritage. The old Chinese house building was renovated beautifully and the new 5 stories building is located next to exhibit local and Chinese heritage items.The 360 degrees view of Songkhla can be seen at the rooftop gallery.It can be easily accessed through both Nakorn nai and Nakorn nok road.

The 3 chinese shophouses/238 inspiration house
บ้านจีน 3 ห้อง/พิพิธภัณฑ์ผ้า 238
บ้านจีนสามห้องเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งขึ้นโดยความดูแลของ อ.จรัส จันทร์พรหมรัตน์ และหอจดหมายเหตุโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่เลขที่ 223 235 และ 237 ถนนนครใน ภายในจัดแสดงสิ่งพิมพ์โบราณและรูปถ่ายในอดีตของสงขลา เปิดในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน และตามนัดหมาย
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเมืองสงขลา จัดแสดงผ้าโบราณ ในบ้านเก่าสไตล์จีนสงขลาอายุกว่า 100 ปี ผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ถึงที่มาและความเป็นอยู่และการแต่งกายของชาวสงขลาในอดีต เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และตามนัดหมาย
The 3 Cinese Shophouses/238 Inspiration House
The 3 Chinese Shophouses have recently opened and led by Charas Chanpromratana who just recently got honored from UNESCO Memory of the world awards. Visitors can marvel at old documents,photographs,print advertisements,furniture and household utensils related to the city and the ways of life of its people.

EAT,DRINK IN SONGKHLA’S OLD TOWN
กิน ดื่ม เที่ยว ในย่านเมืองเก่าสงขลา

Local Dishes/Recipes from Old Songkhla
อาหารพื้นบ้านโบราณของชาวตำบลบ่อยาง
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคน 3 เชื้อชาติคือ ไทย จีนและอิสลาม ซึ่งอาศัยอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้ร่วมกันมานานนับร้อยกว่าปี ชาวบ้านทั้ง 3 กลุ่ม ต่างมีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จากการติดต่อสัมพันธ์กันในด้านการค้าขาย และการแต่งงาน ส่งผลให้มีการรับวัฒนธรรมการกินอาหารของจีนและอิสลามเข้ามาผสมผสานกับอาหารไทยพื้นบ้าน มีการดัดแปลง คิดค้นหาเทคนิคการปรุงอาหารให้เหมาะกับรสชาติของผู้คนในตำบลบ่อยาง จนเกิดตำรับอาหารใหม่ๆ ขึ้นเพื่อบริโภคในชีวิตประจำวัน หรือบริโภคในงานประเพณีต่างๆ เช่น หมูค้อง หมูสตู ต้มใส่ไส้ เต้าคั่ว เป็นการผสมผสานอาหารระหว่างครัวไทยพื้นบ้านกับครัวจีน กุ้งผง ไก่ย่างขมิ้น ขนมบูตู ขนมบอก เป็นการผสมผสานอาหารระหว่างครัวไทยพื้นบ้านกับครัวอิสลาม เป็นต้น การผสมผสานวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินของผู้คนในตำบลบ่อยางจึงเปรียบเสมือนการเดินทางมาพบกันครึ่งทางระหว่างครัวไทยปักษ์ใต้กับครัวจีนและครัวอิสลาม ส่งผลให้อาหารพื้นบ้านของชาวตำบลบ่อยางมีรสอ่อน ไม่เผ็ดจัดแบบอาหารปักษ์ใต้ทั่วไป และมีรสหวานนำ โดยมีถนนนางงามเป็นศูนย์กลางจำหน่ายอาหารของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Local Dishes/Recipes from Old Songkhla
Songkhla”s old town is home of three cultural groups. They are Thai, Chinese and Musim people.in other words.it si a multicultural society.All three groups have lived in the city for over 100 years. All of them have their own culinary identity. Over time and through everyday business and intermarriage of people from the three groups-Chinese.Muslim and thai recipes blended together.this culinary mix satisfied local preferences and new recipes.unique to Songkhla,were the result. These recipes are eaten every day and on special occasinos,for example Mookhong,Moo-stew,Tom sai sai and taokuo.These reciper are derived from Thai and Chinese eating tradtions.From the Thai and Muslim cutures came ground up shrimp.turmeric grilled chicken,Kanom Bootu and Kanom Bok.ln other words,eating in Songkhla’s old town is like taking a trip half-way to Chinese and Muslim kitchens.That’s the reason why recipes from Songkhla are sweeter than,and not as spicy as,dishes from other parts of southern Thailand.Nang Ngam road has remained the food district from the old days until now.

ขนมหวัก (จวัก)
Deep fried shrimp & Bean sprout bun
ขนมหวัก เป็นชื่อขนมที่เรียกตามอุปกรณ์ที่ใช้ทำ คือ ทัพพี ซึ่งในภาษาปักษ์ใต้ เรียกว่า “หวัก” ขนมหวักเป็นขนมโบราณที่รับวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมจีน ปัจจุบันหาทานได้ยากมากรับประทานร้อนๆ พร้อมน้ำจิ้มสูตรพิเศษ เพิ่มรสชาติ

ขนมปาดะ หรือขนมปาดา
Fried rice bun filled with shrimp paste
เป็นขนมของชาวมุสลิม จัดอยู่ในประเภทอาหารว่าง นิยมรับประทานในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ทำจากแป้งข้าวจ้าวมาคลุกกับกล้วยน้ำว้า นำมาปั้นเป็นก้อนใส่ไส้ที่ทำจากกุ้งแล้วจึงนำไปทอดในน้ำมัน

ขนมปำจี
Coconut roll
ขนมปำจีเป็นที่นิยมรับประทานในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ทำจากแป้งห่อด้วยใส่มะพร้าว มีรสชาติหวานมัน เค็มเล็กน้อย สามารถหารับประทานได้ตลอด
ทั้งปี

ขนมข้าวฟ่างกวน
Sweet sticky millet
เป็นขนมที่รับประทานหลังอาหารค่ำทำจากข้าวฟ่างนำไปกวนกับน้ำตาลและกะทิเป็นขนมขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งที่สามารถหาซื้อได้ในย่านถนนนางงาม

ขนมม่อฉี่
Songkhla style mocha
ที่มาของ “ขนมม่อฉี่” ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแต่ที่แน่ๆ เป็นขนมที่มีแต่ในจังหวัดสงขลาเท่านั้น และคำว่า มอฉี่ (สำเนียงกลาง) ม่อชี่ (สำเนียงใต้) เข้าใจว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “โมจิ” ขนมของคนญี่ปุ่น คนเฒ่าคนแก่ในอำเภอสิงหนครของสงขลาเล่าให้ฟังว่า “เมื่อตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพอยู่ที่ฝั่งสิงหนคร ได้มีการหาคนไทยมาทำอาหารให้คนญี่ปุ่นกินและคนญี่ปุ่นก็ได้สอนวิธีทำ “ขนมโมจิ” ให้กับคนไทย โดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่พอหาได้ในท้องถิ่นมาทำ เช่น แป้งข้าวเหนียว น้ำผึ้งแว่น ถั่วใต้ดิน (ลิสง) และงา ชาวบ้านเห็นเป็นขนมแปลกแต่ทำง่าย จึงทำตั้งแต่นั้นมา”

ขนมจูจุ๋น (ฝักบัว)
Deep fried dough
เป็นขนมที่รับประทานตอนบ่ายหรือหลังอาหารค่ำในช่วงฤดูฝน และเป็นขนมที่มักทำกันในวันงานบุญ ทำจากแป้งข้าวจ้าวและแป้งข้าวเหนียวทอดในน้ำมัน

ขนมซ่อนลูก
Steamed flour with coconut filling
ขนมซ่อนลูก เป็นขนมหวานที่มีรสชาติของแป้งที่ห่อหุ้มไส้จะหวาน มัน เค็ม นุ่มนิ่มพอประมาณ ส่วนไส้ ขนมสอดไส้ ทำด้วยมะพร้าวผสมกับน้ำตาล รสหวานกว่าตัวแป้งที่ห่อหุ้ม เมื่อรับประทานพร้อมๆ กัน แล้วให้รสชาติที่อร่อยลงตัวพอดี

ข้าวเหนียวดำกวน
Black sticky rice with coconut milk
ขนมเหนียวดำกวน เป็นอาหารว่างที่นิยมรับประทาน ในตอนบ่าย หรือในช่วงฤดูฝนเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น นิยมรับประทานคู่กับกาแฟร้อน

ขนมกุหลี
Sticky rice mocha with coconut and brown sugar syrup
เป็นขนมที่นิยมรับประทานในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ที่ทำจากแป้งข้าวเหนียว โรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดคลุกเกลือและน้ำเชื่อม
ขนมเจาะหู

Thai southern style deep fried dough
ขนมเจาะหู หรือ ขนมเจาะรู บางท้องถิ่นเรียกว่า “ขนมเบซำ” “ขนมเมซำ” หรือ “ขนมดีซำ” เป็นขนมที่ใช้ในประเพณีทำบูญเดือนสิบ (ชิงเปรต) ของภาคใต้ เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แทนเงินเบี้ยให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใช้สอย บางท้องถิ่นเชื่อว่าเป็น เครื่องประดับใช้เป็นตุ้มหู
ขนมวุ้นโขย (เทียนสด)

Sweet stuffed dough pyramid
ขนมเทียนสดมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ขนมหมก” หรือ “ขนมนมสาว” ทำขึ้นมาเพื่อใช้ในประเพณีของคนโบราณที่มักจะจัดทำขนมเทียนไปทำบุญแจกจ่ายกัน สมัยก่อนนั้นการทำใช้แป้งข้าวเหนียวดำต่อมาได้ปรับปรุงสูตรใหม่ โดยทำแป้งให้ใสขึ้น จึงเป็นที่มาของชื่อขนมเทียนสดในปัจจุบัน
ต้มใส่ไส้

Sticky rice filled with pork and salted egg
เป็นอาหารว่างที่นิยมรับประทานในตอนบ่าย เป็นการผสมผสานวัฒนธรรม การบริโภคอาหารของคนไทยและจีนเข้าด้วยกันมีลักษณะคล้ายอาหารของไทย และ “บะจ่าง” ของจีนโดยนำต้มสามเหลี่ยมของไทยใส่ไส้ที่ประกอบด้วยหมูและไข่เค็มปัจจุบัน
ขนมค้างคาว

Fried glutinous rice bun
เป็นอาหารว่างที่นิยมรับประทานในตอนบ่าย หรือในช่วงฤดูฝนเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ทำจากข้าวเหนียวใส่ไส้แล้วนำไปทอด มีทั้งไส้กุ้งและไส้เผือก
เต้าคั่ว

Songkhla noodle salad
เต้าคั่ว เป็นอาหารประเภทอาหารว่าง หรือ จะเรียกอีกชื่อว่า “เปรี้ยวหวาน” เป็นอาหารที่มีส่วนผสมของผัก เต้าหู้ทอด เนื้อหมูส่วนหัวทั้งหัว เส้นหมี่ และไข่เป็ดต้มแล้วราดด้วยน้ำจิ้มรสเปรี้ยวหวาน ในแต่ละท้องถิ่นมีส่วนผสมที่แตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือน้ำจิ้ม จะมีรสเปรี้ยวหวาน
ข้าวยำ

Thai southern rice salad
เป็นอาหารที่รับอิทธิพลจากชาวมุสลิม ภาษามลายูท้องถิ่นเรียก “นาซิ กาบู” (นาซิ=ข้าว กาบู=ยำ) ข้าวยำ ประกอบด้วย ข้าวสุกราดด้วยน้ำบูดู (หรือน้ำเคย) มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้งป่น และผักสดหลายชนิดหั่นปนกันลงไป แล้วคลุกกัน นิยมรับประทานในตอนเช้า กลางวันหรือตอนเย็น ข้าวยำมีคุณค่าทางอาหารสูง เพราะมีทั้งโปรตีน และวิตามิน หารับประทานได้ง่ายราคาไม่แพง

ข้าวมันแกงไก่
Coconut rice with chicken curry
ข้าวมันแกงไก่ เป็นอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาอีกอย่างหนึ่ง ที่ได้รับการถ่ายทอดสูตรการทำมาจาก “นาซิดาฆัง” หรือ “ข้าวมันแกงไก่” ซึ่งเป็นอาหารชาวมุสลิมปักษ์ใต้ที่นิยมรับประทานกันในตอนเช้า

หมูฮ้อง
Sweet pork braised with soy sauce
หมูฮ้อง เป็นเมนูพื้นถิ่นของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในแถบภาคใต้บ้านเรา ที่เรียกกันว่า “หมูฮ้อง” โดยคำว่าฮ้องคือ การต้มให้เข้าเนื้อ เป็นสูตรดั้งเดิมของชาวจีนฮกเกี้ยน จีนเหล่านี้จะทำหมูฮ้องกินกันในงานไหว้ งานมงคล ทำกันทีเป็นหม้อใหญ่ๆ ไว้ให้ลูกหลานได้ตักกินกันเต็มที่

Desert house & food souvenirs
ของฝากสงขลาเมืองเก่า

Sin adulayaphan
สินอดุลยพันธ์
ร้านสินอดุลยพันธ์เป็นร้านขายของฝากที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของสงขลาสินค้าที่เป็นที่นิยมคือข้าวเกรียบกุ้งและปลา น้ำบูดู ซีอิ้ว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ำพริกเผา กุ้งแก้ว เป็นของฝากที่ถูกใจผู้รับแน่นอน
Dessert house & Food Souvenirs
SIN ADULAYAPHAN
Shrimp and fish crackers are one of the best local products of Sin Adulayaphan.Delicious and inexpensive,they make perfect souvenirs for food lovers. There are also nam budu,cashew nuts,and dried crystal shrimp that can also be purchaser here.

Yindee songkhla
ยินดีสงขลา
ร้านยินดีสงขลาถนนนครในจำหน่ายสินค้าของดีพื้นเมืองสงขลาหลากหลายอาทิเช่น บูดู ลูกหยี เคลือบน้ำตาล น้ำพริกเผา ข้าวเกรียบกุ้งปลา เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ และอื่นๆ อีกมากมาย
YINDEE SONGKHLA
Across the street to Sin Adulayaphan shop,Yindee Songkhla offers the variety of best locaf food souvenirs such as shrimp cracker,cashew nuts,shrimp paste and many more.

Song-san thai dessert house
บ้านขนมไทย สอง-แสน
เปิดมานานกว่า 60 ปี บ้านขนมไทย สอง-แสน ขึ้นชื่อเรื่องต้นตำรับขนมไทยจนเป็นที่รู้จักของคนสงขลาและนักท่องเที่ยว เมนูเด่นของร้านขนมไทยร้านนี้ คือ ขนมทองเอก นอกจากนี้ยังมีขนมหลากอีกหลายชนิด อาทิ สัมปันนี ข้าวฟ่างกวน มะม่วงแช่อิ่ม ขี้มอด
SONG-SAN THAI DESSERY HOUSE
Opened more than 60 years, Song-San shop hea been a renown desserthouse of Songkhla.The famous local products are Tong-Aek,Sampanni,pickled mango and kee Mod.

Jong dee thai desert house
ร้านจงดี
ร้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่บนถนนยะหริ่ง ทำขนมกันเองในครอบครัว มีขนมขึ้นชื่อได้แก่ ทองเอกกับสัมปันนี เหมาะที่จะเป็นของฝากจากสงขลาเมืองเก่า
JONG DEE THAI DESSERT HOUSE
The most popular product here is homemade Sampanni and Tong-Aek.lt is a small dessert shop on Yaring street.

Mae chawee desert house
แม่ฉวี
ข้ามต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้ เป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านขนมไทยบ้านแม่ฉวี ด้วยความพิถีพิถันในการผลิต ขนมอื่นๆทุกชนิดก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อาทิ ทองเอก ขนมเทียนสด เสน่ห์จันทร์ สัมปันนี ข้าวฟ่าง
MAE CHAWEE DESSERT HOUSE
The Sticky rice stuffed with shredded pork and egg yolk is the most popular food souvenir at Mae Chawee dessert house.Other local thai sweets are also available here.

Kulprakong
กุลประคอง
มาเลือกซื้อขนมทองเอก สัมปันนี ข้าวฟ่าง หรือชุดข้าวยำ พร้อมขนมอีกมากมาย เป็นของฝากที่ร้านกุลประคองถนนนางงาม
KULPRAKONG
The famous desserts at kulprakong are Sampanni,Khao fang and also Khao yam set available for your convenience.

The apothecary of singora
บ้านยาแป๊ะขวดและร้านขายของ
บ้านเลขที่ 163 ถนนนครใน เป็นบ้านจีนโบราณยุคแรกสมัยก่อตั้งเมืองสงขลาซึ่ง ในอดีตเป็นร้านขายยาของคุณปู่ขวด ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแต่ยังคงสภาพแบบเดิมไว้เพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าชมและยังมีร้านขายของที่ระลึก apo store จากฝีมือการออกแบบและผลิตภัณฑ์จากคนในจังหวัดสงขลา เช่น ยาดม ยาหม่อง กระเป๋าจากผ้าทอเกาะยอ
The 150 year-old Chinese-Hokkien Styled house in the heart of Songkhla old town where it was a residence and apothecary store in the past are now a small place to exhibit the old architecture and the story of the founder.APO Store in the backyard offers you a great selection of souvenirs,crafts and local design products.

Heart made coffee and eatery
ฮาร์ทเมด คอฟฟี่
ร้านกาแฟเล็กๆ ในย่านเมืองเก่าสงขลา ที่อัดแน่นด้วยกาแฟคุณภาพสำหรับคอกาแฟ และยังมีเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์อีกมากมาย
HEART MADE COFEE AND EATERY
New small café on Yaring road serving good coffee and other non-coffee drinks.

Sammatta hub ho hin
สัมมัตตะ
ร้านกาแฟที่มีความโดดเด่นของเมนู ที่มีมะกรูด มะนาวและน้ำผึ้งเป็นส่วนผสม ให้ความสดชื่นแปลกใหม่ในบรรยากาศโรงสีแดง
SAMMATTA HUB HO HIN
Try the signature drink with kafir lime and honey coffee at The Sammatta(Hup Ho Hin)

Nakorn nai jai
นครในใจ
ร้านกาแฟที่ถ่ายทอดความรักสู่เมืองสงขลา ผ่านการสร้างสรรค์รสชาติจากไร่จนถึงหยดกาแฟ ผสมผสาน healthy drink และ homemade bakery บนแนวคิดและความหลงใหลตามแบบฉบับศศธรคอฟฟี่
NAKORN NAI JAI
Located on the corner of Nakornnai road, Nakorn naijai serves good coffee and variety of fresh healthy drink in the atmosphere of Chinese old house.

Ong (ong hiab huad)
อ่อง (อ่อง เฮียบ ฮวด)
ร้านกาแฟรูปแบบใหม่ อาร์ตแกลลอรี กาแฟ เครื่องดื่ม และอาหารว่างในบรรยากาศตึกเก่าย่านถนนนครใน
ONG
(ONG HIAB HUAD)
Locates on Nakornnai road with loads of vintage and antique stuff. They serve classic coffee and tea.

Loaw kafae old town
เล่ากาแฟโอลด์ทาวน์
ความสุขที่คุณสัมผัสได้ผ่านแก้วกาแฟ ด้วยวิธีการชงที่พิถีพิถันในบรรยากาศของอาคารเก่าในย่านนครนอกและนครใน
LAOW KAFAD OLD TOWN
Second branch of Laow Kafae in Songkhla old town located at the 3 chinese shophouses where you can enjoy brewed coffee or special Ow-Ew jelly in lime syrup at the same time.

Tae heang eiw
แต้เฮียงอิ๊ว
ร้านแต้เป็นร้านเก่าแก่ของเมืองสงขลา เปิดขายมายาวนานกว่า 75 ปีแล้ว เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2480 มาจวบจนปัจจุบัน อาหารที่นี่จะเป็นสไตล์จีนแบบสงขลาพื้นถิ่น อาหารขึ้นชื่อ คือ ต้มยำแห้งปลากะพง ขาหมู ปูผัดพริกขี้หนู ยำมะม่วง กุ้งใหญ่กระเทียมกรอบ ผัดผักบุ้ง และอื่นๆ เปิดขายกลางวันและเย็น
THE HEAHG EIW
Tae Heang Eiw is the renowned restaurant of the Songkhla’s old town that has been serving delicious food since 1937.The cuisines of Southern This and Chinese coexist nicely in the Songkhla style.The famous dishes are Tom yum Seabass with spicy sauce,green mange salad,spicy crabmeat,Fried prawns with garlic and more.Opens for lunch and dinner

Koh thai
เกาะไทย
โจ๊กหมูร้อนๆ ถูกเสิร์ฟพร้อมปาท่องโก๋ และชาจีน เป็นอาหารเช้าที่มีชื่อเสียงของสงขลา ไม่ว่าเป็นใครก็ต้องมาลิ้มลองความอร่อยและกลมกล่อมของเกาะไทย
KOH THIS
Pork congee served with deep-fried dough and Chinese tea is a mouth-watering and all-time favorite breakfast of Songkhla.

Kiat fang
เกียดฟั่ง
ข้าวสตูแบบดั้งเดิมของสงขลา ที่เปิดขายมาตั้งแต่ พ.ศ.2480 ถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ 3 ของตระกูล เนื้อหมู เครื่องใน เลือด ในซุปหอมกรุ่นด้วยเครื่องเทศใส่กะทิ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ ในช่วงเช้าและหลังเที่ยงมีซาลาเปาลูกใหญ่ไว้บริการด้วย
KIAT FANG
The restaurant has been open since 1937 serving Songkhla style hot stew with pork,liver and inner organs.The soup is made with coconut milk and herbs and served together with steamed rice.in the early morning and after lunch there are Chinese buns being served.

Hub seng
ฮับเซ่ง
ร้านน้ำชาเก่าแก่ของสงขลา ทุกเช้าจะคลาดคล่ำไปด้วยผู้คนนั่งทานอาหารเช้า น้ำชา พร้อมพูดคุยกันอย่างออกรสชาติ ที่นี่เสิร์ฟอาหารเช้าแบบฝรั่งเป็นชุด น้ำชา-กาแฟโบราณ ขนมจีบ ซาลาเปา และขนมปังปิ้งสังขยาอันเลื่องชื่อ
HUB SENG
Hup Seng in one of the classic tea houses of the Songkhla’s old town. Every morning local people like to have breakfast while socializing.They serve breakfast set,tea,coffee,dumplings,buns and famous homemade kaya toast.

Pa juab tao kua
ป้าจวบเต้าคั่ว
เต้าคั่วป้าจวบอร่อยและรับประทานง่าย เส้นหมี่ กุ้งทอดกรอบ แตงกวา ผักบุ้ง ถั่วงอกลวก ราดด้วยน้ำซอสรสชาติเปรี้ยวหวาน เสิร์ฟพร้อมไข่เป็ดต้ม ป้าจวบยังมีก๋วยเตี๋ยวน้ำกระดูกหมูอ่อนและไก่ให้เลือกรับประทานด้วย
PA JUAB TAO KUA
One of the most mouth-watering famous dishes of Songkhla is Tao Kuo.Thin noodles with fried crispy shrimp,bean sprouts,morning glory,boiled egg topped with special sweet and sour sauce.They also serve very delicious noodle soup with spare ribs and chicken as well.

Saowapa
เย็นตาโฟ เสาวภา
ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟที่เรียบง่ายและมีรสชาติที่กลมกล่อมของร้านเสาวภาจะทำให้คุณติดใจและอยากจะกลับมากินซ้ำอีกครั้ง ด้วยการทำและปรุงที่ประณีตกับเครื่องปรุงและส่วนผสมที่สะอาด ทำให้เป็นร้านในใจของหลายๆคน
SAOWAPA
This small yentafo noodle shop is one of Songkhla’s favorite unseen place. The soup and noodle are delicately made by the lady owner who has been here for more than 40 years.

Nakorn nai grilled bananas
กล้วยปิ้งนครใน
กล้วยปิ้งในตำนานสูตรคุณยายสมศรีที่ทำด้วยใจ กล้วยทุกลูกจะปิ้งด้วยเตาถ่านด้วยความพิถีพิถัน ทำให้มีกลิ่นไหม้นิดๆ หอมหวาน เนื้อกล้วยเหนียวนุ่มพร้อมน้ำจิ้มที่แสนอร่อย
NAKORN NAI GRILLED BANANAS
The legendary grilled banana at Nakornnai road is a must visit local dessert shop when you are in Songkhla.Each banana was picked and charcoal grilled topped with delicious coconut caramel sauce.

Yew ice cream
ไอติมยิว
หรือชื่อร้านว่า จิน กั๊ว หย่วน เรียกติดปากกันว่าไอติมยิว เป็นไอศกรีมที่ขายมานานกว่า 75 ปีแล้ว เมนูเด็ด คือ ไอศกรีมวานิลาไข่แข็งราดโอวันติน ทานกับกล้วยหอม คุณยายเจ้าของร้านน่ารักและเป็นกันเองกับทุกๆคนjew ice cream
ไอติมจิว
อยู่ตรงกันข้ามกับไอศกรีมยิว แบ่งหน้าร้านกับร้านตัดเสื้อผ้า มีที่นั่งเพียงเล็กน้อย แต่ไอศกรีมรสชาติดี เสิร์ฟน้ำชาใบเตยแสนอร่อยมาพร้อมกับไอศกรีมวานิลา โรยโอวันตินเช่นกัน
YEW ICE CREAM
Jin Gua Yuan lce cream shop or Yew ice creqm has been opened for more than 75 years.The popular menu is Vanilla ice cream with egg yolk topped with Ovaltine powder and banana.The old lady owner is very friendly and nice talking to.

Jeni
เจ๊นิ
ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ และข้าวต้มปลากะพงขึ้นชื่อของเมืองสงขลา มี 2 สาขา เช้ากลางวันที่ถนนนครนอก เย็นค่ำที่ถนนรามัญ
JENI
Jeni is the popular noodle house of Songkhla’s old town. There are 2 branches,Nakornnai branch serving from morning to noon and Raman road branch serving at evening till late night.The famous menu are Rice porridge with sea bass and all kinds of noodles.

Roti ama
โรตีอาม่า
ร้านโรตีชื่อดังแห่งเมืองสงขลา เปิดขายมากว่า 20 ปี มีเมนูโรตีให้เลือกหลากหลายทั้งโรตีกรอบ โรตีใส่ไข่ โรตีกล้วย รับประทานคู่กับเครื่องดื่ม ฝีมืออากงเป็นชาหอมๆ ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองสงขลา ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ 5 โมงเย็นเป็นต้นไป เป็นอีกร้านที่ไม่ควรพลาด
ROTI AMA
More than 20 years that Roti Ama has been serving delicious roti and classic tea,coffee at night.lt opens at 5 pm every day.

Café der see
คาเฟ่ เดอ ซี
คาเฟ่ริมทะเลสาบ ที่ให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ในบรรยากาศที่คุณสามารถชมวิวอันสวยงามของทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก
CAFÉ’ DER SEE
Enjoy delicious and fresh seafood with a great sunset view of Songkhla lake.

Songkhla station
สงขลาสเตชั่น
สถานีความสุข สถานีสร้างสรรค์ จุด check-in, photo spot, landmark, information center และ art space ของที่ระลึกน่ารักๆ สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับเมืองสงขลาจากศิลปินหลากหลายสาขาอาชีพ
SONGKHLA STATION
Place to check-in, photo spot, landmark, information center, art space and craft souvenir.

Ko horm & café de roo
ข้าวหมูแดงโกหอมและคาเฟ่เดอรู
ข้าวหมูแดงสูตรโบราณของที่นี่เป็นสูตรดั้งเดิมที่มาจากตรัง ติดกันมีทางเดินตรอกเล็กๆเข้าไปสู่ คาเฟ่ เดอรู ร้านนั่งชิลบรรยากาศซ่อนตัวอยู่ในเวิ้งบ้านโบราณอายุกว่าร้อยปี พบกับเครื่องดื่มมากมายและมุมถ่ายรูปที่ไม่ซ้ำใคร
KO HORM & CAFÉ’DE ROO
Ko Hom Roast pork with rice/Café De Roo
The secret recipe of making this roast pork rice was from Trang. Next door is the entrance of the hidden new Café De Roo where you can order a refreshment and chill out at the same time.

Blue smile café
บลูสไมล์คาเฟ่
ตั้งอยู่มุมถนนนครในตัดกับถนนยะลาตกแต่งด้วยการเพนต์ภาพกราฟิตี้บนฝาผนังทั้งในและนอกอาคารอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีอาหาร ขนม กาแฟและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้บริการ บรรยากาศสวนชั้นดาดฟ้าที่เห็นวิวเมืองเก่าสงขลาและทะเลสาบสงขลา การได้นั่งดื่มหรือทานมื้อเย็นที่ดาดฟ้าบลูสไมล์ จะทำให้ช่วงเวลาดีๆของคุณที่สงขลาสมบูรณ์ที่สุด
BLUE SMILE CAFÉ’
Located at the corner of Nakornnai and Yala Rd,a unique style with graffiti street art both in and outside the building. A variety of food and drinks are offered. The rooftop garden has wonderful views of Songkhla’s oldtown and Songkhla lake.

Lyn’s the shanghai café’
ลิน เซี่ยงไฮ้คาเฟ่
ตั้งอยู่ในบ้านเก่าดั้งเดิมอายุร่วมร้อยปีที่มีมุมน่าถ่ายรูปมากมาย เสิร์ฟทั้งอาหารและขนมหวาน กาแฟ ชา หรือสมูทตี้ผลไม้
LYN’S THE SHANGHAI CAFÉ’
Lyn’s The Shanghai Cafe is recently opened in the Songkhla’s old town. The beautiful classic Chinese shop house is turned to a chic café serving food and drinks including coffee,tea and smoothies.

The secret garden café’
ซีเคร็ทการ์เด้น
ร้านกาแฟที่ซ่อนตัวอยู่ในสวนสวย มีบริการเค้กโฮมเมดรสชาติดั้งเดิมหลากชนิด ทานคู่กับกาแฟถ้วยโปรดหรือเครื่องดื่มสุดพิเศษ
THE SECRET GARDEN CAFÉ’
The Secret Garden Café,concealed in a green oasis in the middle of Songkhla’s Old Town,offers Western-style homemade cakes and dessert,along with organic coffee and other craft drinks.


Share