มัสยิดนัจมุดดิน (มัสยิดสามร้อยปี) | ปัตตานี

มัสยิดนัจมุดดิน

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

          ศาสนสถานแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทย และสถาปัตยกรรมแบบมุสลิม   มีลักษณะคล้ายกับศาลาการเปรียญของไทย อายุเกือบ 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในปี พ.ศ.2177 ในสมัยของราชินีราตูอูงูบิน สุลต่านมันซูร ซาห์ รัชกาลที่ 8 แห่งราชอาณาจักรปาตานีดารุสสลาม ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ.21672178

 

Najmuddin Mosque or Bagnoi Langa Mosque

 

Sai Khao Sub-district, Khok Pho District, Pattani Province

 

This is the only one religious place in Thailand that built to combine Thai and Muslim architecture. It looks like a Thai pavilion, almost 400 years. Presumably, it was built in the year 2177 BE during the reign of Queen Ratu U-Ngubin, Sultan Mansour Shah VIII, the Kingdom of Patani Darussalam, during the year 2167-2178 BE.