ปลายสุดแหลมตาชี – จังหวัดปัตตานี

แหลมตาชี

ต.ตะโละกาโปร์ ต่อเนื่องไปจนถึง ต. แหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง

 

            แหลมตาชี หรือแหลมโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลตะโละกาโปร์ ต่อเนื่องไปจนถึงตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง เกิดจาก การก่อตัวของสันทรายที่ยื่นออกไปในทะเลในลักษณะจะงอย [Sand Spit] ทำให้เกิดอ่าวปัตตานีด้านในของแหลม ปัจจุบันแหลมโพธิ์ มีความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร มีภูมิทัศน์สวยงาม ประชากรประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก

Laem Ta Chi * Talo Kapo Sub-district continuing to Laem 

Pho Subdistrict, Yaring District *

Laem Ta Chi or Laem Pho located in Talo Kapo Sub-district continuing to Laem Pho Sub-district, Yaring District, caused by the formation of sand ridges that extended into the sea like a nib [Sand Spit], being Pattani Bay in the peninsula. Presently, Laem Pho is about 16 kilometers long, and has beautiful landscapes. The population is mainly engaged in fishing.