ชื่อบ้านที่เก็บข้อมูล : นายเสริฐ ยอดเกื้อ
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะขันธ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
บ้านหลังดังกล่าวก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๗ ได้ก่อสร้างขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ร่วมใจกันของพี่น้องและหมู่ญาติร่วมลงแรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นสินสอดในการแต่งงานของบิดามารดาของนายประเสริฐ ยอดเกื้อ ซึ่งเมื่อทั้งสองเสียชีวิต บ้านจึงตกทอดเป็นมรดกให้กับนายประเสริฐ ซึ่งเป็นบุตร โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวจนปัจจุบัน
ผู้ครอบครองและอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
นายเสริฐ ยอดเกื้อ
นางเอี้ยน ยอดเกื้อ
นายสายัญ ยอดเกื้อ
นางสุชาดา ยอดเกื้อ
นางสาวจุลีพร ยอดเกื้อ
ด.ญ.สุธีกานต์ ยอดเกื้อ
ด.ญ.สุรีย์ญา ยอดเกื้อ
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร บ้านพักอาศัย อายุการก่อสร้าง ๗๐ งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
แรงงานก่อสร้าง : เพื่อนร่วมลงแรง
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : จั่วเตี้ย
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๑ ชั้น
การยกใต้ถุน : ยกใต้ถุนสูงและใช้งาน
ลักษณะใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : มีสวนผลไม้
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ตรอกซอย)
การปรับปรุงซ่อมแซม
ลักษณะการปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นายเสริฐ ยอดเกื้อ อายุ ๖๓ ปี
ที่อยู่ ๖๑ หมู่ ๔ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง