ชื่อบ้านที่เก็บข้อมูล : นายเปื่อม แก้วศรี
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๕ บ้านไสคุณเปลื่อย ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
เดิมบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายยก แก้วศรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔ บ้านหลังนี้รวมอายุประมาณ ๗๐ ปี โดยจ้างช่างชื่อ นายหวาน หอยสกุล และนายแก้ว อินแพง ต่อมามีการปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ ปัจจุบันเป็นมรดกตกทอดแก่ นายเปื่อม แก้วศรี ซึ่งเป็นบุตรของนายยก แก้วศรี
ผู้ครอบครองและอยู่อาศัยในปัจจุบัน
นายประยูร แก้วศรี
นางสาวชุติมา แก้วศรี
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
อายุการก่อสร้าง ๗๐ ปี ปีที่สร้าง พ.ศ.๒๔๙๔
แรงงานก่อสร้าง : จ้างช่างชื่อ นายหวาน หอยสกุล และนายแก้ว อินแพง
รูปแบบบ้าน : เรือนหมู่
รูปแบบหลังคาประธาน : จั่วทรงไทย
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๑ ชั้น
การยกใต้ถุน : ยกใต้ถุนสูงและใช้งาน
ลักษณะใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์
– ติดถนนซอย
– มีสวนผลไม้
– ติดสวนยางพารา
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ตรอกซอย)
องค์ประกอบอื่นๆ ในบริเวณบ้าน : ศาลา
การปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด ๒๕๓๙
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นายสมปอง แก้วศรี อายุ ๖๕ ปี
ที่อยู่ ๘๕ หมู่ที่ ๕ บ้านไสคุณเปลื่อย ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ ๐๙๘-๐๓๒๕๙๖๕