นางเอี้ยน ล่องชุม ป่าบอน

ชื่อบ้านที่เก็บข้อมูล : นางเอี้ยน ล่องชุม
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยนายเขียว ล่องชุม ชวนเพื่อนบ้านไปเลื่อยไม้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลื่อย คือ เลื่อยทุ้ง ใช้เลื่อยเป็นไม้โครงสร้างหลังคา ฝาผนัง และกระดานปูพื้น ส่วนเสาไม้ใช้ขวานลำสูน ถากจนได้เสามา ลูกแนงที่ใช้วางหลังคาใช้รวดวิไล (อยู่คล้ายๆ ไม้กระดูกไก่) หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน แบบบ้านเป็นทรงปั้นหยา
ระยะเวลาในการก่อสร้างใช้ระยะเวลาประมาณ ๘ เดือน โดยได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านจนบ้านแล้วเสร็จ และได้อาศัยมาจนถึงปัจจุบัน
ผู้ครอบครองและอยู่อาศัยในปัจจุบัน
นางเอี้ยน ล่องชุม
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร บ้านไม้ยกพื้นมีใต้ถุน อายุการก่อสร้าง ๕๗ ปี ปีที่สร้าง ๒๕๐๗ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๘ เดือน งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
แรงงานก่อสร้าง
– ก่อสร้างเอง
– เพื่อนร่วมลงแรง
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : ปั้นหยา
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๒ ชั้น
การยกใต้ถุน : ใต้ถุนสูงแต่ไม่ใช้งาน
ลักษณะใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : ติดถนนใหญ่
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ถนน)
องค์ประกอบอื่นๆ ในบริเวณบ้าน : บ่อน้ำ
การปรับปรุงซ่อมแซม : ใช้หลังเดิม
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นางเอี้ยน ล่องชุม อายุ ๘๔ ปี

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยนายเขียว ล่องชุม ชวนเพื่อนบ้านไปเลื่อยไม้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลื่อย คือ เลื่อยทุ้ง ใช้เลื่อยเป็นไม้โครงสร้างหลังคา ฝาผนัง และกระดานปูพื้น ส่วนเสาไม้ใช้ขวานลำสูน ถากจนได้เสามา ลูกแนงที่ใช้วางหลังคาใช้รวดวิไล (อยู่คล้ายๆ ไม้กระดูกไก่) หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน แบบบ้านเป็นทรงปั้นหยา
ระยะเวลาในการก่อสร้างใช้ระยะเวลาประมาณ ๘ เดือน โดยได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านจนบ้านแล้วเสร็จ และได้อาศัยมาจนถึงปัจจุบัน
ผู้ครอบครองและอยู่อาศัยในปัจจุบัน
นางเอี้ยน ล่องชุม
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร บ้านไม้ยกพื้นมีใต้ถุน อายุการก่อสร้าง ๕๗ ปี ปีที่สร้าง ๒๕๐๗ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๘ เดือน งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
แรงงานก่อสร้าง
– ก่อสร้างเอง
– เพื่อนร่วมลงแรง
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : ปั้นหยา
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๒ ชั้น
การยกใต้ถุน : ใต้ถุนสูงแต่ไม่ใช้งาน
ลักษณะใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : ติดถนนใหญ่
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ถนน)
องค์ประกอบอื่นๆ ในบริเวณบ้าน : บ่อน้ำ
การปรับปรุงซ่อมแซม : ใช้หลังเดิม
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นางเอี้ยน ล่องชุม อายุ ๘๔ ปี