ชื่อบ้านที่เก็บข้อมูล : นางเนตร ศรีรักษา
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะขันธ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
บ้านหลังดังกล่าวก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากสมาชิกครอบครัวที่เพิ่มขึ้นจึงได้มีการขยับขยายของจากบ้านเดิมที่อาศัยอยู่กับบิดามารดาของนางเนตร ศรีรักษา ได้ก่อสร้างขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ร่วมใจกันของพี่น้องและหมู่ญาติได้ร่วมกันสร้างโดยงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ประมาณการออกเป็นราคาไม่ได้ เพราะไม้ที่ใช้ในการทำฝาผนังบ้าน โครงหลังคา เป็นไม้ที่เกิดจากการปลูกเอง เลื่อยเอง ไม่มีค่าแรงใดๆทั้งสิ้น ส่วนหลังคาก็ใช้จากซึ่งเกิดใช่ใบจากเย็บขึ้นเองทั้งหมด
ผู้ครอบครองและอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
นางอลิสา อินนุรักษ์
นางเนตร ศรีรักษา
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร บ้านพักอาศัย อายุการก่อสร้าง ๖๖ ปี ปีที่สร้าง พ.ศ.๒๔๙๘
แรงงานก่อสร้าง : เพื่อนร่วมลงแรง
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : จั่วป้าน
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๑ ชั้น
การยกใต้ถุน : ยกใต้ถุนสูงและใช้งาน
ลักษณะใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : มีสวนผลไม้
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ตรอกซอย)
การปรับปรุงซ่อมแซม
ลักษณะการปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นายสมัคร ศรีรักษา อายุ ๕๘ ปี
ที่อยู่ ๒๗ หมู่ ๔ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ ๐๖๑-๑๙๑๗๗๘๙