นางสาวอารมณ์ คล้ายสมบัติ

ชื่อบ้านที่เก็บข้อมูล : นางสาวอารมณ์ คล้ายสมบัติ
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านสมหวัง ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
เดิมบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายเอี่ยม คล้ายสมบัติ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ บ้านหลังนี้รวมอายุประมาณ ๗๐ ปี โดยญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านได้ร่วมแรงช่วยกันสร้างจนเสร็จ ต่อมามีการปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ปัจจุบันเป็นมรดกตกทอดแก่ นางสาวอารมณ์ คล้ายสมบัติ ซึ่งเป็นลูกของนายเอี่ยม คล้ายสมบัติ
ผู้ครอบครองและอยู่อาศัยในปัจจุบัน
นางสาวอารมณ์ คล้ายสมบัติ
นางณัฐวรรณ คล้ายสมบัติ
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
อายุการก่อสร้าง ๗๐ ปี ปีที่สร้าง พ.ศ.๒๔๙๔
แรงงานก่อสร้าง : ก่อสร้างเอง
รูปแบบบ้าน : เรือนหมู่
รูปแบบหลังคาประธาน : จั่วป้าน
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๑ ชั้น
การยกใต้ถุน : ยกใต้ถุนสูงและใช้งาน
ลักษณะใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์
– ติดแม่น้ำ/คลอง
– ติดถนนซอย
– มีสวนผลไม้
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ตรอกซอย)
การปรับปรุงซ่อมแซม : สร้างใหม่แทนส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด ๒๕๔๒
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวอารมณ์ คล้ายสมบัติ อายุ ๖๓ ปี
ที่อยู่ ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านสมหวัง ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๖๒๘๔๒๑