กุฏิทรงไทย วัดเขาอ้อ

กุฏิทรงไทย วัดเขาอ้อ

หมู่ที่ ๓ บ้านเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๑๗๒ ปี ปีที่สร้าง พ.ศ.๒๓๙๒
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : จั่วทรงไทย
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๑ ชั้น
การยกใต้ถุน : ยกใต้ถุงสูงและใช้งาน
การปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด ๒๕๓๙
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นายอนันต์ มณีประสิทธิ์ อายุ ๕๓ ปี